Az Európai Unióval foglalkozó könyveink 1997-től
(könyvtári leírás és rövid ismertető a Könyvtárellátó Kht. ismertetésének felhasználásával)

Honlapunk EU-s információi eredetileg a nagykanizsai EURÓPA NAP A RÉGIÓK KAPUJÁBAN című 2000. szeptember 8-9-i rendezvényünk alkalmából kerültek fel.

Az alábbi lista tartalmazza a könyvtárunkban fellelhető, 1997 (a számítógépes nyilvántartás kezdete) óta állományba vett, EU-val foglalkozó könyveket. Azt is jelöltük, hogy a dokumentum kölcsönözhető-e. Az oldalon való kereséshez ajánljuk a böngésző „Keresés lapon belül” menüpontját, ami általában a Szerkesztés menüben található.


 
 341                      9816016
 E 96
   Európai intézmények és a jogharmonizáció / szerk.
 Lomnici Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : HVG-ORAC,
 1998 (Budapest : Boncza). - 228 p. ; 20 cm
   Lezárva: 1998. márc. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-8213-04-3 [!ISBN 963-8213-91-4] fűzött
 340.137(4-62)
 340.137(439)
 341.17(4-62)
 
 
 212743 - Nem kölcsönözhető
 212744 - Kölcsönözhető

Hazánk küszöbön álló európai uniós tagsága a jogásztársadalmat új feladatok elé állítja, amelyek ellátásához szükség van a közösségi jog és az európai intézményrendszer alaposabb ismeretére. Ehhez kíván hozzájárulni a kiadvány, amely megismeretet a Hágai Nemzetközi Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Közösségek Bíróságának tevékenységével és ezen keresztül az európai jogrendszerrel. A kötet utolsó fejezete Magyarország és az Európai Unió tagállamainak jogharmonizációs feladatairól ad számot. - Elsősorban az EU és Magyarország-jogharmonizációjában érintett jogász szakembereket, valamint a joghallgatókat érdekelheti. 327                      9820021
 N 37
 Navracsics Tibor
   Európai belpolitika : az Európai Unió
 politikatudományi elemzése / Navracsics Tibor.
 - Budapest : Korona, 1998. - 342 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a fejezetek végén
   ISBN 963-9036-83-8 kötött : 2200,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 341.17(4-62)
 323
 
 
 213321 - Nem kölcsönözhető
 213322 - Kölcsönözhető
 214615 - Kölcsönözhető
 217602 - Kölcsönözhető

Az európai integrációs folyamatok jellemző elméleteit, döntéshozatali mechanizmusát vizsgálja a kötet, elsősorban a politikatudomány eszközeivel. Kevéssé tér ki a történeti aspektusokra, ugyanakkor politikatudományi nézőpontja hiányt pótol a hazai szakirodalomban. A négy nagyobb fejezetből álló munka első része Az Európai Unióról szóló elméletek (a föderalizmus, a funkcionalizmus, a kormányközi elméletek stb.) foglalata. A második rész a döntéshozatali folyamatokat, illetőleg az abban részt vevőket (az Európai Bizotság, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Parlament stb.) mutatja be. Külön fejezet foglalkozik a döntéshozatali rendszer alakulásával, a folyamatok struktúrájának ábrázolásával. Az utolsó részben - Az Európai Unió és a demokrácia - az integráció és legitimáció kérdéseivel, az uniós állampolgársággal foglalkozik. Minden fejezet végén rövid összefoglaló, gazdag jegyzetanyag és bibliográfia áll, melytől a kötet még inkább alkalmas a felsőoktatásban való használatra. - Egyetemisták, főiskolások, az uniós kérdésekkel foglalkozó szakemberek figyelmére érdemes, minden nagyobb könyvtárban célszerű elhelyezni. 327                      9809047
 M 38
 Martonyi János (1944)
   Európa, nemzet, jogállam / Martonyi János ;
 [közread. a] Magyar Szemle, Európai Utas. - [Budapest]
 : M. Szemle Alapítvány : Európai Utas [Szerk.], cop.
 1998. - 257 p. ; 20 cm
   Mádl Ferenc előszavával
   ISBN 963-85171-1-5 fűzött
 327.39(4-62)
 327(439)"199"
 323(439)"199"
 340.131.4


 211622 - Kölcsönözhető
 213479 - Kölcsönözhető
 

Martonyi János írásait, közéleti beszédeit összegyűjtő kötet a nemzeti és európai törekvések egybeesését szemlélteti. A hazai gazdasági és politikai gondolkodók között azokhoz tartozik a szerző, akik úgy vélik: az európai integrációs folyamatok a közép-európaiak számára a nemzeti értékek kiteljesedését is jelentik. Ezért is tartja fontosnak a határokon túli magyarság sorsával való törődést. A jogállamiság Martonyi felfogása szerint az európai örökség része. A kötet első fele a polgárosodás, az európai jogharmonizáció, a szabad piac és az erkölcs kérdéseivel foglalkozó írásokat tartalmazza. A második rész - Egy mai polgár vallomásai - a csatlakozás mikéntjét, a mit és mennyit kell változtatnunk gondolatkörét járja körül. A polgári Magyarország elkötelezettje sokszor ír az újraelosztás rendszeréről, szemben áll a hatalom koncentrálására törekvőkkel, s mindig a társadalom mélyrétegeiben zajló folyamatokra figyel. Szemléletében a szabadelvűség, a kereszténydemokrácia és a nemzeti elkötelezettség összetartozó fogalmak. - Az európai integráció, a nemzeti fejlődés modern eszmerendszerét valló politika iránt érdeklődőknek érdemes a figyelmébe ajánlani.


 327                      9809051
 G 31
 Gazdag Ferenc (1946)
   Az európai integráció / Gazdag Ferenc. - Budapest :
 Calibra, [1997] ([Budapest] : Múzsák). - 45 p. : ill. ;
 24 cm. - (Élő történelem, ISSN 1417-0264)
   ISBN 963-686-441-1 fűzött
 327.39(4)


 211626 - Kölcsönözhető
 

Élő történelem címmel középiskolás diákoknak és történelemtanároknak ajánlott füzetsorozatot indított a Calibra Kiadó. Olyan témákat szándékóznak bennük feldolgozni, amelyekkel bárki nap mint nap találkozhat a sajtóban, a rádióban és a televízióban. A jelenlegi politikai és gazdasági helyzet, a ma felmerülő problémák és feladatok, valamint a további tennivalók megértéséhez azonban olyan "háttérinformációkra", történelmi ismeretekre van szükség, amelyek többnyire hiányoznak a történelemkönyvek lapjairól. Ezt a hiányosságot igyekeznek csökkenteni a kiadványsorozát füzetei, amelyek közül a jelenlegi Az európai integráció témakörével foglalkozik. Szűk félszáz oldalon tekinti át a szerző azt a történelmi folyamatot, amely az Európai Unió napjainkban napirenden levő bővítéséhez, többek között az 1991-ben megszületett magyar-EK társuláshoz, majd tovább, a jövőbeli csatlakozáshoz vezet. Gazdag Ferenc felidézi az európai egység gondolatának megjelenését a késő középkortól kezdve neves történelmi személyiségek gondolkodásában, majd a második világháború után kialakult helyzetet mutatja be, a szocialista tömb kiépülését és a nyugat-európai integráció első lépéseit, a Montanunió, az Európai Gzadasági Közösség, az Euroatom, az EFTA, majd az Európai Közösség és Európai Unió megszületésének, majd bővítésének lépéseit, mindezt az 1950-es évektől kezdve egészen napjainkig, Ausztria, Finnország és Svédország 1995. évi uniós csatlakozásáig. Eseménytörténeti kronológia, az előforduló nevek és fogalmak kislexikona, valamint az ajánlott irodalom jegyzéke egészíti ki a hasznios kiadványt.


 327                      9823027
 9919022
 E 96
   Európa ma és holnap : hogyan készül fel Magyarország
 az Európai Unióhoz való csatlakozásra? / szerk. Izikné
 Hedri Gabriella, Palánkai Tibor ; [szerzők Gordos Árpád
 ... et al.] ; [közread. a Hanns Seidel Alapítvány,
 Euration Európai Együttműködési Alapítvány]. - 3. átd.
 kiad. - Budapest : Balassi, 1998. - IX, 179, [2] p. :
 ill. ; 23 cm
   ISBN 963-506-227-3 fűzött : 800,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 
 
 213878 - Nem kölcsönözhető
 213879 - Kölcsönözhető
 216985 - Kölcsönözhető
 216986 - Kölcsönözhető
 216987 - Kölcsönözhető

Az európai integráció alapvető kérdéseivel foglalkozó kötet a történeti előzmények felvázolása után megismerteti az olvasót az Európai Unió intézményrendszerével, pénzügyi világával, agrárpolitikájával és szociálpolitikai elveivel. Bemutatja az Unió költségvetésének a szerkezetét, majd Magyarország kapcsolatait a tagállamokkal, illetőleg az 1998-ban megindult tárgyalásokról ejt szót. A kötet második felében igen jó táblázatok szemléltetik a tagországok és a felvételre várók gazdasági helyzetét, a növekedés tendenciáit. Az Európai Unió legfontosabb jellemzőit magába foglaló kötet - az integráció iránt érdeklődők számára nyújt alapvető tájékoztatást.


 338
 T 90
 Tracy, Michael
   Az EU közös agrárpolitikája / [írta Michael Tracy].
 - Budapest : Agroinform, 1997 (Budapest : Agroinform).
 - 52 p. : ill. ; 24 cm. - (FM EU-integrációs sorozat,
 ISSN 1418-2289 ; 2.)
   ISBN 963-502-654-4 [!ISBN 963-502-647-1] fűzött
 338(4-62)
 338.43.02(4-62)
 63:338.23(4-62)
 
            
 212364 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU közös borpiaci szervezete / [szerk. Mikulás
 Ildikó]. - Budapest : Agroinform, 1997 (Budapest :
 Agroform). - 26 p. ; 24 cm. - (FM EU-integrációs
 sorozat, ISSN 1418-2289 ; 4.)
   ISBN 963-502-647-1 fűzött
 338(4-62)
 339.5[663.2](4-62):338.43.02(4-62)
 

 212366 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU Marha-, Juh- és Kecskehús Közös Piaci
 Szervezete / [szerk. Berényi Andrea]. - Budapest :
 Agroinform, 1998 (Budapest : Agroform). - 35 p. ; 24
 cm. - (FM EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 6.)
   ISBN 963-502-658-7 fűzött
 338(4-62)
 339.5[636.2/.3](4-62):338.43.02(4-62)
 

 212368 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU gabonarendtartása / [szerk. Bori Tamás].
 - Budapest : Agroinform, 1998 (Budapest : Agroform).
 - 30 p. ; 24 cm. - (FM EU-integrációs sorozat, ISSN
 1418-2289 ; 7.)
   ISBN 963-502-659-5 fűzött
 338(4-62)
 339.5[633.1](4-62):338.43.02(4-62)
 
 
 212369 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU közös cukorpiaci szabályozása / [szerk.
 Zsugyelik Gábor]. - Budapest : Agroinform, 1998
 (Budapest : Agroform). - 27 p. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 9.)
   ISBN 963-502-662-5 fűzött
 338(4-62)
 339.5[664.1](4-62):338.43.02(4-62)
 
 
 212371 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU növényegészségügyi jogi szabályozása / [szerk.
 Kiss Piroska]. - Budapest : Agroinform, 1998 (Budapest
 : Agrinform). - 32 p. ; 24 cm. - (FM EU-integrációs
 sorozat, ISSN 1418-2289 ; 11.)
   ISBN 963-502-661-7 fűzött
 338(4-62)
 632(4-62):34(4-62)
 
 
 212373 - Nem kölcsönözhető

 338
 E 96
   Az EU állatvédelmi szabályozása / [szerk. Feketéné
 Horváth Ágnes]. - Budapest : Agroinform, 1998 (Budapest
 : Agroinform). - 32 p. ; 25 cm. - (FM EU-integrációs
 sorozat, ISSN 1418-2289 ; 12.)
   ISBN 963-502-663-1 fűzött
 338(4-62)
 636.083(4-62):34(4-62)
 
 
 212374 - Nem kölcsönözhető

 327                      9903018
 U 90
 Urwin, Derek W.
 The community of Europe (magyar)
   A közös Európa : az európai integráció 1945-től
 napjainkig / Derek W. Urwin ; [ford. Kádár András] ;
 [szerk. Palánkai Tibor]. - [Budapest] : Corvina, 1998
 (Gyula : Dürer). - 335 p. : ill., térk. ; 24 cm.
 - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-13-4554-8 fűzött
 *Európa
 327.39(4-62)(091)
 
 
 214832 - Nem kölcsönözhető
 

Derek W. Urwin professzor munkája elismerten Európa-szerte az egyik legjobb egyetemi tankönyv. Az Európa-gondolat, az európai eszme 1945 utáni újjászületésétől A Maastricti Szerződésig kíséri nyomon az egységesülő Európa történetét. A szerző a vitákat, az uniós szerkezet kialakulásának megannyi egyeztetését, a hajdani EK (Európai Közösség) bővítése körüli nézetkülönbségeket is tárgyalja; arról is szól, mekkora vitákat kavart egy-egy gazdasági vagy politikai célkitűzés pontos megfogalmazása, értelmezése és vállalása. Ily módon teszi érzékelhetővé, hogy a európai integráció valóban folyamat, melynek állomásai voltak és vannak máig. A magyar kiadás Szűcs Tamás, Kende Tamás és Palánkai Tibor által írott fejezettel bővült, melyben Az Amszterdami Szerződés főbb eredményeiről, az EU keleti kibővüléséről esik szó. A Függelék rövidítések és mozaikszavak feloldását, az Európai Unió intézményeit, bizottságait, az Európai Parlament politikai összetételét és a képviselői helyek megoszlását ismerteti. A kötet 19471998 novemberéig tartó kronológiával zárul A munka egyetemi tankönyv, de egyetemisták mellett az integráció kérdései iránt mélyebben érdeklődőknek is ajánlható.


 327                      9903017
 N 22
 Nagy László, J. (1945)
   Európa-ismeretek : az integrációs folyamat történeti
 vázlata / J. Nagy László. - Szeged : JGYF K., 1998
 (Budapest : LetterPrint). - 69 p. ; 23 cm. - (Segítő
 foglalkozásúak sorozata, ISSN 1417-619X)
   Bibliogr.: p. 68-69.
   ISBN 963-9167-03-7 fűzött
 *European Union
 327.39(4)(078)
 339.923(4-62)(078)
 
 
 214830 - Kölcsönözhető
 214831 - Kölcsönözhető
 VF 75177 - Kiskanizsa
 

Az európai integrációs folyamat történetét röviden összefoglaló kötet a magasszintű ismeretterjesztés eszközeivel mutatja be az ókortól szinte máig az Európa-fogalom kialakulását, kitágulását, a modern földrészt. Kicsit részletesebben szól a második világháború utáni korszakról, a gazdasági és politikai ösztönzőkről, melyek egyaránt hozzájárultak az integrációs törekvések erősödéséhez. Az Európai Gazdasági Közösség megalakulásától napjainkig kíséri figyelemmel a szerző az egységesülést. Kronológia és válogatott irodalom zárja a munkát. - Minden nagyobb gyűjteményben érdemes elhelyezni azok számára, akik rövid összefoglalást keresnek az európai integrációról.


 347                      9904038
 E 96
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [Berke Barna
 et al.] ; szerk. Király Miklós. - Budapest : Közgazd.
 és Jogi Kvk., 1998 ([Budapest] : ETO-Print). - 465 p. ;
 24 cm
   Lezárva: 1998. szept. 1. - Bibliogr.: p. 463-[466].
   ISBN 963-224-287-4 fűzött
 *European Communities
 347.7(4-62)
 

 214996 - Nem kölcsönözhető

A rendszerváltozást követően az új demokráciák közül Magyarország elsőként adta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Az uniós csatlakozás azonban feltételezi az európajog ismeretét, az új tagoknak ugyanis át kell venniük a közösség szabályrendszerét és mechanizmusát. A kötet tudós szerzői a választott témánál szélesebb összefüggésrendszerbe helyezve igyekeznek minél teljesebb képet adni az Európai Közösség kereskedelmi jogáról. A gazdaságra és kereskedelemre vonatkozó jogi ismereteket az Európai Közösség intézményrendszerének és jogforrásainak áttekintése vezeti be, majd a közösségi jog és a hazai jogi szabályozás harmonizációs programját mutatják be a szerzők. Az ezt követő fejezetek a belső piac szabályozásával, az európai integráció politikájával, a társasági jog, a versenyjog, az iparvédelmi és szerzői jog európai közösségi szabályozásával, a polgári és kereskedelmi bíróság működéséről szóló Brüsszeli Egyezménnyel és a szerződéses kötelmekre vonatkozó Római Egyezménnyel foglakoznak. Az Európai Közösség külkapcsolatainak áttekintésével, valamint a téma válogatott szakirodalmának bibliográfiájával záruló kötet - felsőfokú (egyetemi) tankönyvnek készült, de kézikönyvként használható mindazok számára, akik az Európai Közösség kereskedelmi jogáról kívánnak tájékozódni.


 630                      9904094
 A 28
   Agrárgazdasági fogalomtár : az EU-ban leggyakrabban
 használt szakmai kifejezések értelmezése a Német
 Szövetségi Köztársaság gyakorlata alapján / [szerk.
 Tassy Sándor] ; [közrem. Czárlné Ivanics Mária, Ösz
 Csabáné] ; [a ... szakanyagot ford. Tassyné Györgyi
 Zsuzsa]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 1998
 (Budapest : Grafika-Typopress). - 191 p. ; 24 cm
   ISBN 963-356-220-1 fűzött
 63(031)
 338.43(031)
 
 
 215023 - Kölcsönözhető
 

Az Európai Unióhoz való várható csatlakozás következtében számos új fogalom honosodik meg, amelyek pontos és egységes értelmezése a témában érintettek közös érdeke. Az összeállítás alapjául a hannoveri IMA Kiadó által 1996-ban megjelentetett Agrilexikon című kiadványa szolgált, melyet a magyar szerkesztők kiegészítettek hazai vonatkozású, a témához kapcsolódó fogalmakkal. Így a gyűjtemény összességében 900 címszó magyarázatát és német megfelelőjét tartalmazza, de a kötet kitér az agrárgazdasággal kapcsolatos németországi törvénykezésre és az intézményi rendszer bemutatására is. - A kiadvány elsősorban szakkönyvtárak anyaga.


 340                      9905048
 H 26
 Hamza Gábor (1949)
   Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai / Hamza
 Gábor, Földi András. - Szombathely : Savaria Univ.
 Press, 1998 ( : H-Multimédia ;Szombathely : Szignatúra
 Ny.). - 101 p. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 97-98. - A tartalomjegyzék angol
 nyelven is
   ISBN 963-8275-08-1 kötött
 34(4)(091)
 340.15(4)
 

 215133 - Nem kölcsönözhető
 215134 - Kölcsönözhető
 

Az európai integrációs folyamatok felgyorsulása mind sürgetőbb igénnyel veti fel a közös európai jog megteremtését, amely az elkövetkezendő évtizedek feladata lesz. E munka megalapozásához kíván hozzájárulni a szerzőpáros a közös európai jogi háttér feltárásával és bemutatásával. Az európai jog alapjául a legtöbb országban a 12. századtól a 19. századig - sőt tartalmi tekintetben tovább, napjainkban is - a római jog szolgált, amely meghatározza ezen országok magánjogi rendszerét. A szerzők történeti áttekintésükben a kezdetek (a Nyugatrómai Birodalom megszünése utáni helyzet) felvázolása után az európai magánjog középkori fejlődésével foglalkoznak. Országonként (Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Anglia, Skócia, Oroszország stb.), illetve nagyobb területi egységek szerint (Itália, az Ibériai-félsziget államai, az észak-európai államok, a balkáni államok) mutatják be a jogfejlődést. A következő részben a modern jogtudomány kezdeteit, az európai magánjog újkori fejlődését tekintik át, végül az utolsóban azt vizsgálják a szerzők, hogy az európai magánjogok milyen hatással voltak az Európán kívüli jogrendszerekre, konkrétan az Egyesült Államok, Kanada, a latin-amerikai államok, Dél-Afrika és az ázsiai államok esetében. Az irodalomjegyzékkel kiegészített kötet joghallgatók, szakemberek olvasmánya.


 327                      9910029
 N 24
 Nagy László, J. (1945)
   Az európai integráció politikai története / J. Nagy
 László. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 1999 (Szeged :
 Fárosz Ny.). - 126 p. ; 23 cm. - (Szegedi Európa
 tanulmányok. Monográfiák, ISSN 1419-7340 ; 1.)
   Bibliogr.: p. 125-126.
   ISBN 963-85668-8-4 fűzött : 1000,- Ft
 327.39(4-62)(091)
 327.39(4)
 
 
 215824 - Nem kölcsönözhető
 215825 - Kölcsönözhető
  

E könyv célja annak a komplex történelmi-politikai folyamatnak a bemutatása, amelynek eredményeként kontinensünk egységtörekvései eddig eljutottak. Vagyis általános ismereteket nyújtani az európai integrációs folyamat politikai történetéről a nemzetközi kapcsolatok rendszerén belül - olvasható a kötet előszavában. A munka nem alapkutatásokra, hanem már publikált dokumentumok elemzésére épül. Természetesen vannak nem kevés számban - olyan dokumentumok, melyeket először itt olvashatunk magyar nyelven. Az Európa-eszme történeti bemutatása után az 1945-1957 közötti integrációs törekvéseket és azok eredményeit tárgyalja a munka. 1957-ben a római szerződéssel létrejött az Európai Gazdasági Közösség. Nyomon követi az 1958-1992 közötti időszak gazdasági sikereit, valamint politikai nehézségeit. Ez a korszak nagyjából egybeesik az EGK létrejöttével az 1992. február 7-én megalakult Európai Unió (a maastrichti szerződés) megszületéséig. Ezt követi az integráció déli irányba való kiterjesztésének politikai elemzése, majd a Magyarországot integráló törekvések ismertetése; itt olvasható a szovjet álláspont 1962-ből Magyarországról és az Európai Unió véleménye a magyar csatlakozási kérelemről 1997-ből. A kötetet kronológia és irodalomjegyzék zárja. Egyetemi hallgatók és az integrációs folyamat politikai részletei iránt érdeklődők olvasmánya.


 327                      9910040
 E 96
   Európa kislexikon : az Európai Unió és Magyarország
 / szerk. Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella,
 Palánkai Tibor. - Budapest : Budapesti Közgazdaságtud.
 Egy. Vezetőképző Int., 1999. - 344 p. : ill. ; 24 cm
   Lezárva: 1998. dec. 21.
   ISBN 963-03-7124-3 fűzött : 1600,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 339.923(4-62)
 339.9(439)
 

 215834 - Nem kölcsönözhető
 215835 - Kölcsönözhető
 215836 - Kölcsönözhető
 215837 - Kölcsönözhető
 215838 - Kölcsönözhető
 VF 75329 - Kiskanizsa
 VF 75330 - Hevesi
 VF 75331 - Bajcsa
 VF 75332 - Bagola
 VF 75333 - Letét
 

A kötet a három évvel ezelőtt készült Európa Zsebkönyv (az ÚK nem ismertetette) utódjának, felújított, kiegészített változatának tekinthető. Az Európai Unió külpolitikájában és a magyar Európa-politikában a közelmúltban történt nagyarányú változások miatt volt szükség új lexikon-jellegű kiadvány közreadására. A csaknem félszáz fős szerzői, szerkesztői közösség arra törekedett, hogy a legszélesebb olvasóközönség megismerje és megértse az egyesülési folyamat lényegét, a Magyarország és az Európai Unió között kialakult kapcsolat- és viszonyrendszert, ezért a könyv összefoglalva, közérthetően magyarázza meg az Európai Unióban, illetve annak külkapcsolataiban használatos fogalmakat, kifejezéseket, eligazítja az olvasót az egyesülési folymat eseményeiben, valamint a mindennapok világában egyre gyakrabban felbukkanó EU-terminológiában. A kötet először az európai egyesülési folyamatról és Magyarország ehhez való viszonyáról ad történeti áttekintést, majd az Európai Unió működésével kapcsolatos legfontosabb címszavakhoz kapcsolódva rajzol képet a gazdasági, pénzügyi, tájékoztatási, környezetvédelmi, statisztikai, minőségellenőrzési és tanúsítási stb. területekről. A feldolgozott, kifejtett témák, címszavak alfabetikus rendben sorakoznak a kötetben az agrárpolitikától a versenypolitikáig, valamennyi témáról irodalomjegyzéket is nyújtva. Az EU tagállamai és a társult országok legfontosabb mutatói, valamint tárgymutató egészíti ki - a könyvtári tájékoztatásban is használható kötetet.


 327                      9910042
 G 23
 Garai Katalin (1948)
   Az Európai Unió : [a középiskolák 11-12. osztálya
 számára] / Garai Katalin. - [Budapest] : Corvina, cop.
 1999. - 147 p. ; 24 cm
   ISBN 963-13-4561-0 fűzött : 1200,- Ft
 *European Union
 339.923(4-62)(075.3)
 327.39(4-62)(075.3)
 
 
 215840 - Kölcsönözhető
 215841 - Kölcsönözhető
  

A sajtóban, rádióban, televízióban egyre gyakrabban esik szó az Európai Unióról, amely ma a világ legfejlettebb gazdasági integrációs tömörülése. Elődje, az Európai Cazdasági Közösség hat tagállammal, 1957-ben, a római szerződéssel jött létre. Ma 15 tagja van az uniónak, és reményeink szerint újabb bővítés előtt áll. Az Európai Unióval kapcsolatos témák kiváló szakértője könyvében középiskolások számára foglalja össze az Unió történetével, az integráció szakaszaival, a gazdasági és monetáris unió létrejöttével, a maastrichti tervekkel, az unió ipar-, energia- és agrárpolitikájával, költségvetésével, intézményeivel és döntéshozatali rendszerével, külgazdaságával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Magyarország uniós csatlakozási szándékának szellemében mutatja be lépésről lépésre hazánk és az Európai Unió kapcsolatát. A szerző nagy erénye a világos, érthető fogalmazás, amely - nemcsak középiskolai tanulmányokra teszi alkalmassá a kötetet, de jól haszálható a témában való legszélesebb körű ismeretszerzésre, tájékozódásra is.


 341                      9912036
 200004326
 E 96
   Az Európa Tanács válogatott egyezményei / [a magyar
 kiad. főszerkesztője Masenkó-Mavi Viktor]. - Strasbourg
 : Conseil de l'Europe ; Budapest : Osiris, 1999
 ([Budapest] : Osiris Kft. ;Gyula : Dürer). - 573 p. ;
 25 cm
   ISBN 963-379-598-2 kötött : 2500,- Ft
 341.176(4-62)(094.2)
 342.7(4-62)(094.2)
 

 216055 - Nem kölcsönözhető
 218891 - Kölcsönözhető

 330                      9911041
 H 86
 Horváth Gyula (1951)
   Európai regionális politika / Horváth Gyula.
 - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998 (Pécs : G&G
 Kft.). - 501 p. : ill., részben térk. ; 25 cm.
 - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia
 regionum, ISSN 1419-4899)
   Bibliogr.: p. 459-476.
   ISBN 963-9123-28-5 kötött : 3880,- Ft
 332.1(4)


 215952 - Nem kölcsönözhető

A posztindusztriális, fejlett országok egyik legújabb és legjobban fejlődő politikai modellje az ún. regionális gondolkodás. Ennek egyik lényegi vonása a hatalommegosztás az állam és a régiók között, másik lényegi jegye pedig a komplexitás. Ennek a regionális politikának ugyanis szerves része mind a gazdaság-, mind a településszervezés, de nem kevésbé a társadalmi és kulturális bázisalakítás is. E politika mibenlétéről, legfontosabb sajátosságairól, mai európai trendjeiről és eredményeiről, problémáiról számol be monografikusan, a teljességre törekedve Horváth Gyula hatalmas monográfiája, amely a témakör ma elérhető legteljesebb és - adatokban is - leggazdagabb összefoglalása. - A mű egyetemi segédkönyvnek készült, de jóval túlmegy a szokványos egyetemi stúdiumokon, elsősorban a kérdéskör szakembereinek olvasmánya.


 327                      9913029
 E 96
   Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás : IV.
 Országos Politológus Vándorgyűlés : Székesfehérvár,
 1998. március 20-21. / [szerk. Beszteri Béla és
 Hervainé Szabó Gyöngyvér] ; Magyar Politikatudományi
 Társaság Észak-dunántúli Szakosztálya [etc.] ...
 rendezésében ; [kiad. az MTA Veszprémi Területi
 Bizottsága és a Kodolányi János Főiskola]. - [Veszprém]
 : MTA Veszprémi Területi Biz. ; [Székesfehérvár] :
 Kodolányi János Főiskola, [1999] ([Komárom] : Komáromi
 Ny.). - 379 p. : ill. ; 29 cm
   Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 1100.
 - Összefoglalás angol nyelven
   ISBN 963-7385-46-0 fűzött : 4167,- Ft
 327.39(4-67)
 339.923(4-67)
 355.356(100-15)
 332.1(4)"199"
 061.3(439-2Székesfehérvár)


 216168 - Nem kölcsönözhető
 

A IV. Országos Politológus Vándorgyűlést Székesfehérvárott rendezték 1998. március 20-21 között. A plenáris ülés mellett hat szekcióban csaknem hatvan előadás hangzott el. Bayer József, a Magyar Politikatudományi Társaság elnökeként nyitó szavaiban az uniós tagságra való felkészülésről szólt. Herwig van Staa, Innsbruck polgármestere, az Európa Tanács Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke Régiók Európában című előadásában a regionalitás fontosságát, egymást kiegészítő voltát, a kapcsolódás lényeges pontjait emelte ki. Gombár Csaba A szuverenitás korunkban című előadásában a fogalom koronkénti értelmezésére világított rá. Balogh András az uniós csatlakozásról, Kende Péter a civil társadalomról szólt. A plenáris ülés előadásai a legfontosabb kérdéseket exponálták, s a részterületekkel témák szerint és a hazai régiók szerint is, a szekciók előadói foglalkoztak. A kötet valamennyi előadást közli, s ily módon válik - a téma alapos, sokoldalú vizsgálatának dokumentumává, melyet elsősorban főiskolások, egyetemisták figyelmébe érdemes ajánlani.


 327                      9717016
 H 88
 Horváth Jenő (1941)
   Az európai integráció története napról napra,
 1945-1995 : kronológia / Horváth Jenő. - [Budapest] :
 Szerző, 1997 ([Budapest] : Adecom Ny.). - 228 p. ; 22 cm
   Bibliogr.: p. 212-214.
   ISBN 963-650-960-3 fűzött : 983,- Ft
 327.39(4-62)(0:930.24)
 940"1945/199"(0:930.24)
 

 208734 - Nem kölcsönözhető

Az Európai Unióhoz igen hosszú és sokágú történelmi fejlődés vezetett el, amelynek egyes etapjait a kutatás már alaposan tisztázta (pl. Európai Szén- és Acélközösség, 1952-től), másokat még nem is vett figyelembe mint az EU keletkezéstörténetének motívumait (pl. az ún. Egyesült Európa különböző nemzeti tanácsai). Horváth Jenő könyve a teljesség igényével foglalta kronológiába, méghozzá igen pontos (napokra lebontott) az integráció szempontjából számba jöhető kezdeményezéseket, intézményeket, ténykedéseket, terveket és tanácskozásokat. A mű - alapvető fontosságú minden további integrációtörténeti kutatás számára, de kitűnő tájékoztatási segédeszköz is. Tárgymutatója révén könnyű benne a tartalmi keresés is, függelékében pedig tartalmazza a legfontosabb integrációs intézmények vezetőinek felsorolását is.


 327                      9915042
 N 14
 Nagy Angelika
   Az Európai Unió / Nagy Angelika. - Budapest : Eötvös
 J. Kvk., 1999. - 92 p. : ill. ; 24 cm
   Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 91-92.
   ISBN 963-9024-65-1 fűzött : 1027,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 339.923(4-62)


 216521 - Kölcsönözhető
 216522 - Kölcsönözhető

Az Európai Unió szervezetének, intézményrendszerének, a magyarországi csatlakozás kérdéseinek szentelt munka olyan ismeretanyagot közöl, amely ma minden érdeklődő állampolgár hasznára válik. A kezdetektől máig tartó történeti bevezetés azoknak is jó segédlet, akik az EU kérdéskörével most kívánnak megismerkedni. Az alapvető ismereteket térképek, grafikonok és diagramok kísérik, szemléltetik. Főiskolai, egyetemi hallgatók és politikai-gazdasági intézményrendszerek iránt érdeklődők figyelmére érdemes munka.


 341                      9921043
 G 31
 Gazdag Ferenc (1946)
   Európai integrációs intézmények / Gazdag Ferenc.
 - Budapest : Osiris, 1999 ([Szekszárd] : Szekszárdi
 Ny.). - 249 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai
 Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 205-208.
   ISBN 963-379-624-5 kötött : 2200,- Ft
 341.17(4-62)
 341.24(4-62)
 339.923(4-62)


 217236 - Nem kölcsönözhető
 217237 - Kölcsönözhető
 

Gazdag Ferenc könyve kiemelkedően jelentős produktuma az újabban érthető okokból - erősen megszaporodott európai integrációval foglalkozó ismeretterjesztő és szakkiadványoknak. Mindenekelőtt azért, mert az európai integrációt nem az Európai Unióra leszűkítve fogja fel és tárgyalja, hanem a fogalomba beleért minden európai esetleg azon is túlmutató - integrációs törekvést és intézményt, irányzatot és szervezetet, másrészt pedig azért, mert hosszan tárgyalja ugyan a második világháború utáni európai integrációs fejlődés (sőt fejlődések) főbb irányait, alapjában véve azonban hatalmas adattár. Miután történelmi alapozással és a jelenig futtatva szól a legkülönbözőbb integrációs fejleményekről, szigorú szabályossággal sorra veszi az intézményeket (gazdasági és pénzügyi szervezeteket, az Európai Unió szervezeteit, politikai szervezeteket, katonai szervezeteket stb.), minuciózus pontossággal közli székhelyüket, postacímüket, telefonszámukat, fax-számukat, főtitkáruk (vezető tisztségviselőjük) nevét, hivatalos nyelvüket (nyelveiket), költségvetésüket, tagjaikat stb. Ami tényszerűen közölhető, azt úgy adja meg; ami szöveges magyarázatot igényel, azt kellő tömörséggel, de jól érthetően magyarázza el, a kötet végén pedig igen alapos irodalomjegyzéket, kronológiát, valamint névmagyarázatot nyújt. Ezenkívül az európai államok főbb adatait is. A mű alapvető fontosságú kézikönyv és címtár, minden könyvtár prézensz állományában ott a helye.


 327                      9920025
 F 76
 Foucher, Michel
 La République européenne (magyar)
   Európa-köztársaság : történelmek és geográfiák
 között : esszé / Michel Foucher ; [ford. Gelléri
 Gábor]. - Budapest : Napvilág, 1999. - 136, [2] p., [8]
 t. : ill., színes térk. ; 21 cm. - (Politikatörténeti
 füzetek, ISSN 1215-9832 ; 14.)
   Bibliogr.: p. 135-[137].
   ISBN 963-9082-49-X fűzött : 1100,- Ft
 *Európa
 327.39(4)
 911.3(4)


 217103 - Nem kölcsönözhető
 217104 - Kölcsönözhető

Michel Foucher az egyesülő Európáról írt könyv terjedelmű tudományos esszét, ám nem politikusként vagy politológusként, nem az Európai Unió propagandistájaként vagy az integráció előnyeit, szükségszerűségeit elemző közíróként, hanem földrajztudósként. Foucher azonban nem hagyományos értelemben vett geográfus, ő a mára különösen aktuálissá vált, ún. humán geográfia, a francia Vidal de la Blache és Lucien Febvre által inaugurált tanítványa és korszerűsítője, aki szerves egységben láttatja a földrajzi, viszonyokat és a történelmet, különösen annak - meghatározó ún. hosszú tartamait; aki olyan modelleket rajzol föl és elemez, amelyek a struktúraváltások dinamikáját igyekeznek minél több tényezőre visszavezetni és értelmezni. A kis könyv egyrészt arról ad képet, hogy mik lehetnek az alapjai egy egységesülő Európának, és ehhez számba veszi a földrajzi képleteket, a történelmi földrajz történelmi tartamok alakulását ugyancsak az európai történelem első, integrációjától, a középkortól napjainkig. Másrészt ízelítőt ad abból, mit értettek és mit értenek a francia tudósok humán geográfián, mit hozott és mire képes ez a diszciplína, ez az új típusú szemléletmód és metodológia. A könyv által nyújtott összkép természetesen harmonizál a közkeletű integrációs elképzelésekkel, ám azt sokkal mélyebben alapozza meg és egészen más perspektívába helyezi. A ragyogó esszé nemcsak az integrációs kérdések iránt érdeklődő műveltebb olvasóknak ajánlandó, de érdemes felhívni rá a figyelmét a történetelmélet, a korszerű értelemben vett geopolitika, valamint a humán földrajz iránt érdeklődő minden olvasónak.


 502                      9922043
 E 96
   Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása
 / [szerzők ... Horváth Zsuzsanna et al.]. - Budapest :
 Közgazd. és Jogi Kvk., 1999 ([Budapest] : ETO-Print).
 - 600 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN
 1219-3208 ; 8.)
   Bibliogr.: p. 594-600.
   ISBN 963-224-381-1 fűzött : 3584,- Ft
 504.06(4-62)
 349.6(4-62)


 217455 - Nem kölcsönözhető

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkhoz talán a környezetvédelem terén hiányoznak leginkább a feltételek. Bár több ilyen tárgyú hazai jogszabály is született, a magyar jog elmaradása a környezetvédelem terén még ma is szembetűnő, olyannyira, hogy késleltetheti az uniós csatlakozás folyamatát is. Ezért jogharmonizációs lépésekre van szükség, amelyhez ismerni kell a közösség szervezet- és jogrendszerét, amely az együttműködés alapjául szolgál. A kötet, amely négy szerző (Horváth Zsuzsanna, Bándi Gyula, Erdey György és Pomázi István) munkája, először az Európai Unió környezetpolitikájának kialakulását tekinti át, majd ismerteti az EU környezeti jogának alkotmányos alapjait, a Római Szerződés, az Amszterdami Szerződés, a Maastrichti Szerződés környezetvédelmi vonatkozásait. A környezeti jog intézményes kereteinek bemutatását követően foglalkozik az EU környezetjogának részterületeivel: az általános és horizontális jogalkotással, a levegőtisztaság-védelemmel, a vízvédelemmel, a természetvédelemmel, a veszélyes anyagokkal és a biotechnológiával, az ipari tevékenységből adódó kockázatokkal, a hulladékokra vonatkozó szabályozással, a zajártalom elleni védelemmel. Végül a kötet a hazai jogharmonizációs politika aktuális kérdéseit veszi sorra, valamint bemutatja az OECD környezetpolitikáját és szabályozó eszközeit. - A kötet fontos ismeretek foglalata mindazok számára, akiknek feladatuk van a hazai környezetvédelem szabályozásában és megvalósításában, így a jövendőbeli környezetvédelmi szakembereknek is.


 340                      9712057
 M 82
 Molnár Margit
   Az Európai közösség szociális jogalkotása / Molnár
 Margit ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem
 Bölcsészettudományi Kar. - Pécs : JPTE, 1996. - 231 p.
 ; 24 cm
   ISBN 963-641-451-3 fűzött : 1140,- Ft
 *European Union
 34(4-62)
 364(4-62)(075.8)
 349.3(4-62)(075.8)


 208201 - Nem kölcsönözhető

 340                      9924058
 Sz 86
   Szociális jogok az Európai Unióban : az Európai
 Bíróság esetjoga / szerk. Gyulavári Tamás, Kardos
 Gábor. - Budapest : AduPrint, 1999 (Budapest :
 AduPrint). - 230 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol
 nyelven
   ISBN 963-85917-4-9 fűzött : 1400,- Ft
 *European Union. Court of Justice
 349.3(4-62)(094.91)
 
            
 217924 - Nem kölcsönözhető
 217925 - Kölcsönözhető

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkhoz meg kell ismernünk az Unió jogát, amely a csatlakozás pillanatában a hazai jogrendszer részévé válik. Az elsődleges joganyagot jelentő egyezmények (pl. a Római Szerződés, Maastrichti Szerződés) jórész már hozzáférhetők magyar nyelven is, a másodlagos jogi dokumentumok jelentős része azonban csak idegen nyelven olvasható. Ezért tölthet be fontos szerepet ez az összeállítás, amely az uniós dokumentumok közül a szociálpolitikai szempontból legfontosabbnak ítélteket adja közre. A dokumentumokat - amelyek között olyan híres jogesetek is szerepelnek, mint a nemek szerinti bánásmód tekintetében irányadó Marschall-ügy - négy nagy fejezetbe csoportosították a szerkesztők, és hosszabb-rövidebb tanulmányok fűzik egybe a fejezeteket, amelyek az európai integráció szociális dimenziójáról, a migráns munkások szociális biztonságáról, a nemek közötti egyenlő bánásmódról és a munkavállalók jogainak védelméről szólnak.- A kiadvány az Európai Unió jogával, 'szociális dimenziójával' hivatalból foglalkozóknak, valamint joghallgatóknak készült, és úgy szerkesztették, hogy a közreadott jogesetek alkalmasak legyenek szemináriumi feldolgozásra, megvitatásra, az ismeretek ellenőrzésére is. A fejezetek végén közölt ajánlott irodalom pedig a további, alapos elmélyülést teszi lehetővé.


 007
 I 58
   Az információs társadalom kialakításával kapcsolatos
 EU-programok, projektek, határozatok, kiadványok :
 tájékoztató a konferencia résztvevői számára
 / [összeáll. és a magyarázó szöveget kész. Csorba
 József] ; [... Gerzsó Géza szerk.]. - Budapest : OMIKK,
 1997. - 80 p. ; 29 cm
   Borítócím:EU-INFO'97 : az információs társadalom
 kialakítása az EU-ban és Magyarországon : nemzetközi
 konferencia : Budapest, 1997. november 19. - Bibliogr.:
 p.76-78.
   fűzött : 1875,- Ft
 007
 338.47
 681.3.004.14
 304
 659.2
 061.3(439Budapest)"1997"
 

 211245 - Kölcsönözhető

 327                      200002030
 E 96
   Az Európai Unió évkönyve / szerk. Forgács Imre,
 Inotai András, Wéber Attila. - 1997/1998. - Budapest :
 DHV Magyarország : Osiris, 1999. - 410 p. ; 24 cm.
 - (Magyarország az Európai Unióban. Kézikönyvtár, ISSN
 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 391-396. és a jegyzetekben.
 - Összefoglalás angol nyelven
   ISBN 963-379-690-3 fűzött : 2200,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)(058)
 339.923(4-62)(058)
 341.17(4-62)(058)
 

 218480 - Nem kölcsönözhető
 218481 - Kölcsönözhető

A tanulmánygyűjtemény magyar szerzők 1997-1998-ban megjelent cikkeiből, nagyobb lélegzetű dolgozataiból készült. Áttekinti az integrációval kapcsolatos politikai, gazdasági és társadalomtudományi, a közvélemény álláspontját is tükröző vélekedéseket pontosan azokból az évekből, melyekben a hivatalos tárgyalások Magyarországgal megkezdődtek. Kádár Béla, Csaba László, Balogh András és mások írásai az Európai Unió időszerű kérdéseit tárgyalják (globalizáció, régiók, a termőföldről szóló törvény, az alkotmánybíráskodás modelljei). A gazdaság kérdéseit feszegető fejezet Balázs Péter, Inotai András, Kiss Judit, Dezséri Kálmán és mások írásait tartalmazza, itt szó esik a magyar EU-csatlakozás előnyeiről, hátrányairól, a keleti bővítés újszerűségéről, az agrárexportról, a bővítés forgatókönyvéről. Borbély Szilvia, Levendel Ádám, Szabó Máté az Európai Unió és Magyarország közvetlen találkozásáról írnak. A kötetet kiváló bibliográfia (magyar szerzők 1998-ban az Európai Unióról publikált művei), kronológia, a szerzőket bemutató rövid ismertetések és angol nyelvű rezümék zárják. - Az EU csatlakozás folyamatának történeti dokumentuma.


 333                      200003040
 K 37
 Kengyel Ákos (1970)
   Az Európai Unió regionális politikája / Kengyel
 Ákos. - [Budapest] : Aula, 1999 ([Budapest] : Jász).
 - 203 p. : ill. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 187-196.
   ISBN 963-9215-41-4 fűzött : 1360,- Ft
 *European Union
 332.1(4-62)
 
             
 218619 - Nem kölcsönözhető
 218620 - Kölcsönözhető
 

Kengyel Ákos könyve az európai integrációs folyamat szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró regionális politikáról szól, azokról a kívánalmakról és módszerekről, melyek a fejlettségi különbségeket a leghatásosabban és a leggyorsabban meg tudják szüntetni. 'A könyv öt fejezetben vizsgálja a regionális fejlettségi különbségek hátterében álló tényezőket, a hátrányos körülmények megváltoztatását előmozdító politika működési területeit, a politika felzárkózást segítő hatásait, a kohézió ellenében ható tényezőket és a leendő új tagok támogatásához kapcsolódó kérdéseket:' Miközben a szerző pontos helyzetképet nyújt a jelenlegi állapotokról, azt követően a regionális politika 'gyógyerejét' elemzi. Olyan fontos területekkel foglalkozik, mint például a transzeurópai közlekedési hálózatok fejlesztése a regionális politika keretében nyújtott támogatások hatása, az EU keleti bővítésének a regionális kérdéskörrel összefüggő problematikája. Közöl a szerző néhány támogatási költségvetést, majd bemutatja Magyarország 1996-ban elfogadott területfejlesztési törvényét, számításokat az EU-ból származó támogatások mértékéről. - A kötet az első komoly összefoglalása az EU regionális politikájának, ennél fogva minden nagyobb könyvtárban helye van.


 380                      200003059
 P 14
 Palánkai Tibor (1938)
   Az európai integráció gazdaságtana / Palánkai Tibor
 ; [közrem. ... Kende Tamás, Szűcs Tamás ..., Kengyel
 Ákos ...]. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 1999
 ([Budapest] : Korrekt Nyip. Kft.). - 379 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-9215-53-8 kötött : 1752,- Ft
 339.923(4-62)


 218632 - Nem kölcsönözhető

A kötet az európai gazdasági integrációval kapcsolatos ismeretek foglalata. A globális világgazdasági integrációról szóló bevezetést követően a szerző a nemzetközi integrációelmélet főbb irányait tekinti át, majd a regionális integráció gazdaságtanának alapkérdéseit tárgyalja (vámunió, közös piac). A könyv második, nagyobbik részében az európai integrációval foglalkozik: előbb eredetének, fejlődésének történeti áttekintését adja 1945-től kezdődően, majd struktúráját és intézményeit mutatja be, továbbá az Európai Unió országainak gazdasági teljesítményéről és az integrációs folyamatok 1990-es évekbeli alakulásáról, felgyorsulásáról ad számot. Jellemzi az unió iparpolitikáját, agrár- és energiapolitikáját, foglalkozik a monetáris integráció, az európai monetáris unió létrejöttével, az Európai Unió költségvetésével, külgazdasági kapcsolatrendszereivel, végül Magyarország és a közösség lehetséges viszonyát elemzi. A kelet-közép-európai országok gazdasági statisztikái, személyi adattár (Ki kicsoda az európai integrációban?), végül a nagyobb szerkezeti egységekhez tartozó irodalom jegyzéke egészíti ki a kötetet, amely - az integráció gazdaságtanával foglalkozó szakemberek és a közgazdászhallgatók érdeklődésére számíthat.


 327                      200003068
 E 96
 Concours (magyar)
   Európa kalauz : ifjú EU-polgárok felvételi vizsgája
 az EU intézményeibe / [... szerzői Christine Stix-Hackl
 ... et al.] ; [ford. Szágmeiszter Nikolette] ;
 [közread. az] ... Európa 2000 a Demokráciáért
 Alapítvány. - Budapest : Környezet és Fejlődés K. :
 Európa 2000 a Demokráciáért Alapítvány, 1999
 ([Tatabánya] : Alfadat-Press). - 194 p. : ill. ; 24 cm
   Szerk. Kopeczek, Arnold. - Bibliogr.: p. 191.
   ISBN 963-9179-03-5 kötött : 2800,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)(078)
 

 218636 - Korlátozott ideig kölcsönözhető

Az osztrák eredetiből fordított több szerzős mű első része az Európai Unió szerkezeti modelljét mutatja be a jogalkotástól a jogvédelemig; majd áttekinti intézményrendszerét az Európa Tanácstól a bankokig. Részletesen elemzi a gazdasági és a pénzügyi, a kereskedelempolitikai, az agrárium kérdéskörébe tartozó elveket és a gyakorlatot, akárcsak az oktatási, kül- és belbiztonsági kérdéseket. Röviden foglalkozik az európai integráció 1945-1998 közötti történetével. Fontos fejezete a munkának az EU intézményeinél és szervezeteinél gyakorolt alkalmazási politika, az alkalmazási feltételek bemutatása. Függelékben az Európai Bizottság 1998-as felvételi vizsgáinak kérdéssorai állnak ezek a tesztek a közigazgatási tanácsosok számára készültek. A kötetet kislexikon, irodalomjegyzék, a Magyarországon elérhető fontos címek listája zárja. - Hazánkban most külőnös jelentőséggel bíró műről van szó - minden nagyobb könyvtárba érdemes beszerezni.


 350                      200003072
 E 96
   Európa és a magyar közigazgatás : IV. Országos
 Közigazgatási Napok rendezvénysorozat, 1999. május -
 július / [rend. a] Magyar Közigazgatási Kar [etc.] ;
 [... összeáll. és szerk. Fogarasi József]. - Budapest :
 Közgazd. és Jogi Kvk., 1999 ([Budapest] : Akaprint).
 - 238 p. : ill. ; 21 cm
   Előadások, korreferátumok
   ISBN 963-224-376-5 [!ISBN 963-224-473-7] fűzött :
 2240,- Ft
 35(439)
 061.3(439Bp.)"1999"


 218752 - Korlátozott ideig kölcsönözhető

A Magyar Közigazgatási Kar 1999-ben negyedik alkalommal rendezte meg az Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozatát, amelynek hét rendezvénye hat színhelyen (Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Zalaegerszegen) zajlott. Ezen regionális tanácskozások anyagát adja közre a kötet, elsősorban a közigazgatás-tudomány művelői, a közigazgatás helyi és központi szerveiben dolgozó szakemberek, a közigazgatási, államigazgatási ismereteket felsőfokon tanuló hallgatók számára. A tanácskozások a következő fő témakörökben folytak: Technológiai újítások a közigazgatásban; A közigazgatás és a területfejlesztési intézményrendszer; Az önkormányzati társulások; A közszolgálat legújabb kihívásai; A közigazgatás elméletének és gyakorlatának szerepe. Az előadásokban és korreferátumokban hangsúlyos szerepet kaptak a közigazgatásnak az EU-csatlakozással kapcsolatos problémái, teendői.


 910                      200003201
 N 14
 Nagle, Garrett
 A geography of the European Union (magyar)
   Az Európai Unió földrajza regionális és gazdasági
 megközelítésben / Garrett Nagle és Kris Spencer ;
 [ford. Bassa László]. - Budapest : Holnap, cop. 1999
 ([Szeged] : Szegedi Kossuth Ny.). - 156 p. : ill.,
 főként színes ; 25 cm
   ISBN 963-346-337-8 kötött : 1912,- Ft
 *European Union
 911.3(4-62)(075.8)
 338(4-62)(075.8)
 
 
 218696 - Nem kölcsönözhető

 342                      200004327
 E 96
   Európai Emberi Jogi Döntvénytár : No. 2. / [főszerk.
 Mavi Viktor] ; [szerk. Németh Ágnes]. - Budapest :
 Emberi Jogok Magyar Ligája : Osiris Kiadó, 1998. - 150
 p. ; 24 cm
   ISSN 1416-9290
   fűzött : 490,- Ft
 *Emberi Jogok Magyar Ligája
 342.2(4)(094.91)
 341.231.14

 
 218892 - Kölcsönözhető

 342                      200004328
 E 96
   Európai Emberi Jogi Döntvénytár : No. 3. / [főszerk.
 Mavi Viktor ; szerk. Németh Ágnes. - Budapest : Emberi
 Jogok Magyar Ligája : Osiris Kiadó, 1999. - 167 p. ; 24
 cm
   ISSN 1416-9290
   fűzött : 493,- Ft
 *Emberi Jogok Magyar Ligája
 342.2(4)(094.91)
 341.231.14


 218893 - Kölcsönözhető

 310
 E 96
 The Economist Pocket Europe in Figures (magyar)
   The Economist - Európa számokban : [tények és adatok
 a mai Európáról] / [ford. Dankó Ádám]. - Szeged :
 Szukits, 1998. - 208 p. ; 20 cm
   ISBN 963-9020-91-5 kötött : 890,- Ft
 *Európa
 *European Union
 311.311(4)"199"


 212183 - EU különgyűjtemény
 212623 - EU különgyűjtemény

 658
 M 32
   Marketing esettanulmányok európai dimenzióban
 / [szerk. Karel J. B. Mulder] ; [szerzők Kandikó József
 et al.]. - [Budapest] : Képzőműv. K., 1997 ([Budapest]
 : KIT Ny.). - 188 p. ; 23 cm
   ISBN 963-336-666-6 fűzött : 1400,- Ft
 *European Union
 658.8(4-672)


 215577 - EU különgyűjtemény

 327                      9811033
 B 24
 Balogh András (1944)
   Integráció és nemzeti érdek / Balogh András.
 - [Budapest] : Kossuth, 1998. - 155 p. ; 25 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-09-4022-1 kötött : 990,- Ft
 327.39(4-672)
 327(439)"199"


 211850 - EU különgyűjtemény
 213023 - EU különgyűjtemény
 213024 - EU különgyűjtemény
 213025 - EU különgyűjtemény


Az összegyűjtött írások mindegyike a rendszerváltozás utáni Magyarország helyzetének nemzetközi feltételeivel, a magyar külpolitika lehetőségeivel és törekvéseivel foglalkozik; a tanulmányok középpontjában pedig az integráció különféle kül- és biztonságtechnikai vonatkozásai állnak. Az írások egy része a Külpolitika, a Magyar Tudomány és a Valóság című folyóiratokban látott napvilágot, nagyobb részük e kötet számára készült. A könyv három nagyobb fejezetre tagolódik. Az első A magyar kül- és biztonságpolitika kérdéseivel foglalkozik, a második - Integráció és nemzeti kisebbségek címmel - a téma általános elvi megközelítését kísérli meg; a harmadik A múlt és a külvilág tanulságai - a történeti előzményeket elemzi, azzal a korszakkal foglalkozva, amelyben az európai integráció fogalma kialakult. A kötet lényegi mondanivalója azon gondolatok köré csoportosul, mely szerint "Európa nyugati és középső része közötti fokozatos integráció kölcsönös, közös érdek. Együttesen kell munkálkodni azon, hogy Nyugaton ne uralkodjék el a vállveregető arrogancia és kirekesztés irányzata, Keleten pedig az elzárkózás és a Nyugatellenes nacionalizmus". - A kötet mindazoknak ajánlható, akik az integráció kérdéskörével komolyan foglalkoznak.


 327                      9812043
 I 61
   Az integráció: történelmi kihívások és
 válaszkísérletek / [a kötetet Kulcsár Kálmán szerk.] ;
 [... szerzők A. Gergely András et al.]. - Budapest :
 MTA PTI, 1998. - 218 p. ; 20 cm. - (Európa tanulmányok,
 ISSN 1219-0640 ; 2.)
   Bibliogr.: p. 161-183.
   ISBN 963-9098-35-3 fűzött : 1200,- Ft
 327.39(4)


 211985 - EU különgyűjtemény
 211986 - EU különgyűjtemény

 342                      9814044
 G 61
 Grád András
 European convention for the protection of human rights
 and fundamental freedoms
   Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről
 / Grád András. - Budapest : HVG-ORAC, 1998. - 406 p. ;
 20 cm
   Lezárva: 1998. - Lezárva: 1998. - Bibliogr.: p.
 380-382.
   ISBN 963-8213-89-2 fűzött
 *Európa
 *Strasbourg
 341.231.14(094.2)
 341.64
 342.7(4)(094.2)


 212411 - EU különgyűjtemény


Magyarország 1992 novemberében ratifikálta az Egyezményt az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről. A ratifikálás ellenére a hazai joggyakorlatban az Egyezmény és a ráépülő strasbourgi gyakorlat meglehetősen ismeretlen. Grád András könyve jogászok számára mutatja be - elsősorban gyakorlati példák sokaságával -, hogy a megfelelő egyezményi cikkek alapján hogyan dönt a strasbourgi emberjogi bíróság (Emberi Jogok Európai Bírósága), illetve hogyan értelmezi e cikkeket különböző megkeresések alkalmával. A mű, amely elsősorban a példák jó kiválasztása és tömörségük ellenére is jól érthető magyarázatuk miatt fontos - művelt, nem jogász végzettségű olvasók számára is érdekes lehet.


 301                      200021032
 E 96
   Az európai integráció társadalmi feltételei és
 hatásai : szociológiai tanulmányok / Lengyel György,
 Nagy Beáta (szerk.). - [Budapest] : Aula, 2000
 ([Kalocsa] : Kaloprint Nyip. Kft.). - 247 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a tanulmányok végén
   ISBN 963-9215-80-5 fűzött : 1592,- Ft
 316.32(4-62)
 327.39(4-672)


 221415 - EU különgyűjtemény
 221416 - EU különgyűjtemény


A tanulmánykötet olyan szociológusok, társadalomtudósok írásait foglalja magában, 'akiknek felvetései innovatívak, tárgyalásmódjuk megvilágító erejű, kutatásaik informatívak' - írják a szerkesztők a kötet Előszavában. Európa egysége nem mai keletű jelenség, a közös kulturális gyökerek, az ezer szállal kötődő gazdasági kapcsolatok, vagy a személyközi viszonyok annak ellenére az egység, az azonosság jeleit mutatják, ha tudjuk, hogy különösen a politikai érdekek, vagy a hatalmi rivalizálás nem egyszer elválasztotta egymástól a kontinens népeit. A tanulmányokban Európa egységének azokat az elemeit vizsgálják a szerzők, amelyeknek vagy megvannak már a hagyományai, vagy most vannak kialakulóban. Hartmut Kaelbe német szociológus a 19. századig visszanyúlva hat területen mutatja ki Európa népeinek egymáshoz való közeledését: a család, a jövedelemszerzés, a társadalmi miliő, a jóléti állam, az urbanizálódás és a fogyasztás terén Richard Swedberg a 'közösségteremtő kollektív reprezentációk' tükrében mutatja be az Európa-eszme kialakulását, Richard Münch az európai identitás formálódásái elemzi, a gazdasági integráció mellett a politikai és kulturális egységesülés lehetőségeit kutatva. Európa 'nemzetté válásának' az európai identifikációnak alakulását akkor tudjuk nyomon követni, ha megismerjük a nemzetállamok kialakulásának az okait. Ahogy annak a közös terület, a társadalmi és gazdasági integráció és a nyelvi homogenizáció a feltétele, ugyanezeket az elemeket kell keresni az Európa-állam kialakulásakor is (a nyelvi homogenizáció terén engedményt tesz Max Haller, több nemzetállam példáján tapasztaljuk, hogy nem alapfeltétele a nemzet egységének). Neil Fligstein és Ionc Mara-Drita az egységes piac, Philip Brown és Rosemary Crompton a politikai integráció, Göran Therborn pedig a sokszínű, de nem összeegyeztethetetlen kulturális hagyományokat tekinti át. Ralf Dahrendorf a hétköznapi élet átalakulásának szükségességét mutatja kidolgozatában, azt például, hogy hiába hozzák létre a pénzügyi uniót, ha az nem hoz változást a mindennapi élet égető gondjaira. Jiri Musil Csehszlovákia felbomlásának példáján mutatja ki azt, hogy hiába jön létre az intézményi egységesülés, ha az nem találkozik az elit társadalmi csoportok konszenzushajlandóságával. A bemutatott szociológiai elemzések a legkülönbözőbb aspektusból elemzik az európai egységesülés folyamatát, sok hasznos, a politikusok figyelmére érdemes megállapítást téve, és megvilágosító felismerésekre késztetve az olvasót. - Az európai integráció kérdései iránt érdeklődő olvasók számára feltétlenül ajánlandó kötet.


 327                      200021029
 I 61
   Integráció: változó feltételrendszerek és szereplői
 magatartások / [... szerk. Hülvely István] ; [a köt.
 szerzői A. Gergely András et al.]. - Budapest : MTA
 PTI, 2000 ([Budapest] : Typo-Rep Ny.). - 201 p. ; 20
 cm. - (Európa tanulmányok, ISSN 1219-0640 ; 3.)
   Bibliogr. a tanulmányok végén
   ISBN 963-9218-35-9 fűzött : 696,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)
 327(439)


 221412 - EU különgyűjtemény
 221413 - EU különgyűjtemény

 327                      9809051
 G 31
 Gazdag Ferenc (1946)
   Az európai integráció / Gazdag Ferenc. - Budapest :
 Calibra, [1997] ([Budapest] : Múzsák). - 45 p. : ill. ;
 24 cm. - (Élő történelem, ISSN 1417-0264)
   ISBN 963-686-441-1 fűzött : 380,- Ft
 327.39(4)


 211625 - EU különgyűjtemény

 336                      200014058
 H 65
 Hetényi Géza (1972)
   Az Európai Unió pénzügyi rendszere / írta Hetényi
 Géza, Hünlich Csilla és Mocsáry Péter. - [Budapest] :
 Utmutató K., 2000 (Győr : Széchenyi Ny.). - 128 p. ; 17
 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 35.). (Az
 Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
   Bibliogr.: p. 127-128.
   ISBN 963-9001-53-8 fűzött : 312,- Ft
 *European Union
 336(4-672)
 339.923(4-672)


 221391 - EU különgyűjtemény
 221392 - EU különgyűjtemény
 221393 - EU különgyűjtemény


A kötetben szereplő tanulmányok részben az Európai Unió belső fejlődésével, változásaival, részben pedig a keleti bővítés folyamatával, a magyar tárgyalási pozíciókat is érintő kérdésekkel foglalkoznak. Hülvely István írása az EU belső fejlődésének útját kíséri nyomon, mindig figyelve az újonnan csatlakozni kívánók helyzetére. Elemzésében igen figyelemreméltó a tagországok álláspontjának és a csatlakozásra várók szempontjainak az egybevetése. Galló Béla a geopolitika, a regionális gondolkodás és az integráció politikai vizsgálatát végzi el. Lévai Imre a globalizálódás kérdéskörével foglalkozik, míg A. Gergely András nagylélegzetű tanulmánya az integrációs kihívások és a regionális gondolkodás új politikai struktúráját elemzi. Minden tanulmány végén gazdag irodalomjegyzéket találunk, a Függelékben pedig Sir William Nicoll angol nyelvű tanulmányát olvashatjuk, aki az ötévenként összeülő Kormányközi Konferencia feladatairól és tanulságairól ír. A kötet kiemelkedik az európai uniós csatlakozási problémákat tárgyaló munkák sorából, tudományos igényű kitekintés, minden nagyobb könyvtárban helye van.


 360                      200020036
 E 96
   Az Európai Unió szociális dimenziója / szerk.
 Gyulavári Tamás ; [közread. a] Szociális és Családügyi
 Minisztérium. - [Budapest] : Szociális és Családügyi
 Min., 2000 (Budapest : AduPrint). - 393 p. : ill. ; 30
 cm
   Tankönyv
   ISBN 963-00-3854-4 kötött : 2800,- Ft
 *European Union
 364(4-672)
 331.5(4-672)
 331.4(4-672)
 349.2(4-672)


 221322 - EU különgyűjtemény


A szociálpolitikával és az azzal kapcsolatos jogalkotással foglalkozó szakemberek és felsőoktatási intézmények hallgatói számára készült tankönyv az Európai Unió szociális jogalkotásának történetét a kezdetektől máig mutatja be, oly módon, hogy a legfontosabb dokumentumokat is közli. A történeti és jogi háttér felvázolása után nagyobb tematikus egységekben ismerteti a szociális és foglalkoztatáspolitikai joganyagot. A fejezetek azonos felépítésűek, mindegyik a közösségi szabályozás jogfilozófiájával kezdődik, majd a hatályos joganyag a jogharmonizációs tapasztalat és az alkalmazási gyakorlat ismertetése következik, ezek után a magyar helyzetről, illetőleg a jogharmonizáció várható hatásairól szólnak. A fejezeteket a témára vonatkozó magyar és idegennyelvű bibliográfiák zárják. A munkavállalók szabad mozgása; A szociális biztonsági rendszerek koordinációja; Szociális biztonság és szociális védelem; A hatványos helyzetű csoportok védelme az Európai Unióban; Esélyegyenlőség nők és férfiak között; A Közösség munkajoga; Munkahelyi egészség és biztonságvédelem; Foglalkoztatáspolitika; Európai szociális párbeszéd című fejezetek teljességgel felölelik az Európai Unió szociális joggyakorlatát. A tankönyvet a legjobb hazai jogászok írták és Gyulavári Tamás szerkesztette; hatalmas joganyagot ölel fel és ad igen jól szerkesztetten és közérthetően közre. Minden városi könyvtárban kitüntetett hely illeti meg.


 338
 M 14
   A magyar agrárgazdaság EU-csatlakozási stratégiája
 / [szerk. Vajda László]. - Budapest : Agroinform, 1997
 (Budapest : Agroinform). - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 1.)
   ISBN 963-502-653-6 [!ISBN 963-502-647-1] fűzött :
 392,- Ft
 338(4-62)
 338.43(439):339.923(4-62)


 212363 - EU különgyűjtemény

 338
 F 94
   A friss zöldség és gyümölcs piac szabályozása az
 EU-ban / [szerk. Padisák Gábor]. - Budapest :
 Agroinform, 1997 (Budapest : Agroform). - 39 p. : ill.
 ; 24 cm. - (FM EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ;
 3.)
   ISBN 963-655-2 [!ISBN 963-502-647-1] fűzött : 392,-
 Ft
 338(4-62)
 339.5[634](4-62):338.43.02(4-62)
 339.5[635](4-62):338.43.02(4-62)


 212365 - EU különgyűjtemény

 338
 T 38
   A tej és tejtermék piac szabályozása az EU-ban
 / [szerk. Bécsy László]. - Budapest : Agroinform, 1997
 (Budapest : Agroform). - 23 p. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 5.)
   ISBN 963-502-657-9 [!ISBN 963-502-647-1] fűzött :
 392,- Ft
 338(4-62)
 339.5[637.1/.3](4-62):338.43.02(4-62)


 212367 - EU különgyűjtemény

 338
 A 28
   Az agrárkörnyezetvédelem és szabályozása az EU-ban
 / [szerk. Tar Ferenc]. - Budapest : Agroinform, 1998
 (Budapest : Agroform). - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 8.)
   ISBN 963-502-660-9 fűzött : 392,- Ft
 338(4-62)
 63(4-62):502.5:338.43.02(4-62)


 212370 - EU különgyűjtemény

 338
 S 52
   A sertéshús közös piaci szabályozása az EU-ban
 / [szerk. Hajdu Zoltán]. - Budapest : Agroinform, 1998
 (Budapest : Agroform). - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 13.)
   ISBN 963-502-665-X fűzött : 392,- Ft
 338(4-62)
 339.5[636.4](4-62):338.43.02(4-62)


 212375 - EU különgyűjtemény

 338
 E 38
   Élelmiszer-szabályozás az EU-ban / [szerk. Bánáti
 Diána, Rácz Endre]. - Budapest : Agroinform, 1998
 (Budapest : Agroform). - 40 p. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 15.)
   ISBN 963-502-667-6 fűzött : 392,- Ft
 338(4-62)
 663/664(4-62):339.192.025(4-62)
 663/664(4-62):34(4-62)


 212377 - EU különgyűjtemény

 338
 Sz 32
   Szaporítóanyagok EU minősítési rendszere és
 meghonosítása Magyarországon / [szerk. Kiss Piroska].
 - Budapest : Agroinform, 1998. - 34 p. ; 24 cm. - (FM
 EU-integrációs sorozat, ISSN 1418-2289 ; 17.)
   ISBN 963-502-669-2 fűzött : 392,- Ft
 338(4-62)
 631.53(4-62):65.018(4-62:439)


 212378 - EU különgyűjtemény

 338
 F 41
   A feldolgozott mezőgazdasági termékek
 kereskedelmének szabályozása az EU-ban : non - annex II
 rendszer / [szerk. Bokor Péter]. - Budapest :
 Agroinform, 1998. - 35 p. ; 24 cm. - (FM EU-integrációs
 sorozat, ISSN 1418-2289 ; 16.)
   ISBN 963-502-668-4 fűzött : 392,- Ft
 338(4-62)
 339.5[338.439.4:63]:338.43.02(4-62)


 212379 - EU különgyűjtemény

 320                      9902049
 I 16
 Iglói Gabriella
   Ki kicsoda az Európai Unióban? / Iglói Gabriella,
 Récsey Zsuzsanna. - [Budapest] : Szerző, [1998]
 (Budapest : Adecom). - 237 p. ; 22 cm
   ISBN 963-550-446-2 fűzött : 952,- Ft
 *European Union
 32(4-62)(092):030


 214675 - EU különgyűjtemény


1992. december 16-án írták alá azt a társulási szerződést, melyben az Európai Közösség tudomásul vette Magyarország csatlakozási szándékát. Az integrációs felkészülés jegyében kiadott életrajzi lexikon három fejezetben és három külön betűrendben nyújtja azon személyek életrajzi adatait, akik sokat tettek és tesznek az Európai Unióért. Az első részben a történeti egyéniségek - Adenauertől Wilson of Rievaulx, Baronig - sorakoznak. A második részben az Európai Bizottság tagjainak, majd a harmadik részben - országonkénti betűrendben - a tagállamok politikai vezetőinek életrajzát találjuk. A kötetben egységes névmutató segíti a visszakeresést, amire igencsak szükség van. Az életrajzok esetenként bővek és az életút minden lényeges mozzanatára kitérnek, olykor viszont hiányosak. A kortárs ki kicsoda műfaja erősen keveredik az életrajzi lexikonéval. Ennek ellenére - a gyorstájékoztatásban jól használható kézikönyv.


 380                      9906030
 B 84
 Boucher, François (1703-1770)
 Guide de l'Europe des 15 (magyar)
   A 15-ök Európájának kézikönyve / F. Boucher, J.
 Echkenazi ; [ford. Csikós Marianne] ; [átd. és a m.
 kiadást szerk. Szemlér Tamás]. - 2. kiad. - Budapest :
 Co-nex, 1998 ([Dorog] : Novoprint). - 163 p. : ill. ;
 21 cm
   Lezárva: 1998. nov. 15.
   ISBN 963-8401-37-0 fűzött : 1960,- Ft
 *European Union
 339.923(4-62)(036)
 327.39(4-62)(036)


 215304 - EU különgyűjtemény


Az 1998. november 15-én lezárt adatgyűjtés alapján kiadott kötet a legfrissebb tudnivalókat tartalmazza az Európai Unióról és intézményeiről, a közösen megoldandó feladatokról, a gazdaság rendszabályairól, az uniós munkaügyről és a külkapcsolatokról. A kötet rövid kronológiai bevezetéssel kezdődik, mely az 1945-1998 közötti legfontosabb uniós dátumokat közli. A gyorstájékoztatáshoz igen jól hasznosítható anyagot közreadó kötetet folyóirat-hírlapolvasóban is érdemes elhelyezni.


 327                      9911039
 H 40
   Hátunk mögött NATO, fejünk fölött EU. - Budapest :
 Baloldali Alternatíva Egyesülés, [1999]. - 39 p. : ill.
 ; 21 cm. - (NATO füzetek, ISSN 1419-8924 ; 1.)
   ISBN 963-00-2323-7 fűzött : 90,- Ft
 327(439)"199"
 355.356(100-15)
 339.923(4-62)


 215949 - EU különgyűjtemény
 215950 - EU különgyűjtemény


"Hátunk mögött NATO, fejünk fölött EU" címmel rendezett fórumot 1998. május 8-án a Baloldali Alternatíva Egyesülés. A vékony kis füzet Rácz Margit és Csapody Tamás előadását és a vita legérdekesebb részleteit tartalmazza. Az előadók és a hozzászólók kételyeiket fogalmazták meg a NATO-csatlakozásról, és népszavazás kiírását követelték az Európai Unióhoz való csatlakozás és az euró magyarországi bevezetésével kapcsolatban. - A hazai belpolitikai vélemények minden oldalára kíváncsi olvasóknak ajánlható.


 338                      9714032
 M 16
   Magyarország a '90-es években : a magyar kormány
 válasza az Európai Unió kérdőívére : rövidített
 változat / [fel. szerk. Forgács Imre] ; [...
 szerkesztésében részt vettek Gervai Jánosné et al.] ;
 [kiad. a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és az
 Integrációs Stratégiai Munkacsoport]. - [Budapest] :
 Külügymin., [1997] ([Budapest] : Mediant). - 423 p. ;
 24 cm
   ISBN 963-7038-08-6 fűzött : 1900,- Ft
 338(439)"199"
 32(439)"199"


 208720 - EU különgyűjtemény


Magyarország európai integrációs törekvései előtt az 1989-1990-es történelmi változások nyitották meg az utat. 1996 nyarán nyújtotta át a magyar kormány az Európai Unió kérdőívére adott választ az Európai Bizottságnak. Az eredetileg több ezer oldalas anyagból rövidítették - lényegi sérelem nélkül - e kötet anyagát a szerkesztők. A teljes szöveg másolati példányai az Országos Széchényi Könyvtárban és az Országgyűlési Könyvtárban találhatók, s minden érdeklődő rendelkezésére állnak. E rövidített kiadás nem csupán a 90-es évek Magyarországát tükrözi és mutatja be, hanem jól szemlélteti integrációs törekvéseinket is. Rövid bevezető sorok adnak visszapillantást az 1968-ban megindult gazdasági modernizációról, az 1973-as GATT-, az 1982-es IMF csatlakozásunkról, illetve az 1988-ban az Európai Közösséggel létesített diplomáciai kapcsolatunkról. Ismertetik a Magyar Köztársaság alkotmányos, intézményei és törvényhozási rendszerét. Ezt követik 23 tematikus fejezetben az ország állapotát tükröző kérdések, illetve az azokra adott válaszok. Az egyik legterjedelmesebb kérdésválasz csoport a Mezőgazdaság állapotára, a jövő törekvéseinek felvázolására vonatkozik. Általában minden fejezetet - indoklásokkal, törvényi alátámasztásokkal szemléltetett - rövid helyzetkép nyit, majd pedig táblázatok sokasága világítja meg a szöveges elemzést. Természetesen nagy teret kapott a foglalkoztatáspolitika, a gazdasági és monetáris helyzet, a belső piac bemutatása, a környezetvédelem, a kutatás és technológiai fejlesztés, a kultúra, az oktatás, a szakképzés kérdésköre. A kötet ebben a rövidített formájában is történelmi dokumentum, mely az 1990-1995 közötti időszak tényadatait közli, s hiteles helyzetképet nyújt Magyarországról. - Minden nagyobb könyvtárban fontos hely illeti meg.


 930                      9919134
 H 70
 Hill, Richard
 We Europeans (magyar)
   Mi, európaiak / Richard Hill ; [ford. Polyák
 Ildikó]. - Budapest : Geomédia Szakkv., 1999 (Debrecen
 : Alföldi Ny.). - 462 p. : ill. ; 19 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-7910-61-1 fűzött : 2500,- Ft
 *Európa
 930.85(4)
 159.922.4(=00)(4)
 316.728(4)


 217044 - EU különgyűjtemény


Európa részben már megvalósult, részben folyamatban lévő integrációja kapcsán és érdekében tekinti át az európai kultúra sokszínűségét, és a sokszínűségben is fellelhető egységes arculatát a szerző. Műve sajátosan egyesíti a szakszerű, kultúrtörténeti vizsgálódást, és a kedvesen csipkelődő humort, kivált különböző népek és népcsoportok önjellemzései és szomszédaikról kialakított képei alapján. A kötet szól dióhéjban Európa történetéről, azokat a vonásokat és eseményeket emelve ki, amelyek az integráció felé mutatnak. Ezt követően az európai népek önálló jellemzései következnek (köztük a magyaroké is), részint a klasszikus néptipológiák eredményeit sorjáztatva, részint a rendkívül sokat utazó, Európában szinte mindenütt otthonosan mozgó szerző egyéni tapasztalatai alapján. E részek (britek, franciák, németek, spanyolok, olaszok, belgák, luxemburgiak, hollandok, svájciak stb.) inkább arra vetik a hangsúlyt, amiben a népek eltérnek egymástól. A következő fejezetek (Változó értékek, Az európai anatómia, A mindennapi élet próbatételei, stb.) a közös vonásokat, az európai egység antropológiai, kulturális, vallási (stb.) alapjait igyekeznek megfogalmazni. A mű hatalmas szakirodalmi bázisra és személyesen szerzett ismeretanyagra támaszkodik, ám a szerző óvakodik attól, hogy statisztikákkal, felmérések eredményeivel, tudományos cikkek idézeteivel idegenítse el az olvasót: minden téma kapcsán üdén szellemes, és ráadásul igen sok - a népek jellemző vonásaira fényt vető - viccel is megörvendezteti az olvasót. - Népszerűségre számíthat, érdemes ajánlani.


 340                      9923066
 C 10
 Cairns, Walter
   Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe / Walter
 Cairns ; [ford. ... Kelemen Zsolt] ; [közread. az]
 Ernst & Young = Introduction to European Union law
 (magyar, angol) / Walter Cairns ; [publ. by] the Ernst
 & Young. - Budapest : Co-nex : Ernst & Young, 1999.
 - 372, 335 p. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 317-322.
   ISBN 963-8401-39-7 kötött : 5040,- Ft
 *European Union
 34(4-62)(4-672)
 340.137.3(4-62)(4-672)


 217651 - EU különgyűjtemény


Az 1991-ben aláírt Társulási Szerződéssel nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésének alapvető feltétele a magyar jognak az unió jogrendszeréhez való közelítése, a jogharmonizáció végrehajtása. Ezért mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a jogásztársadalom részéről az Európai Unió jogrendszere iránt. A kétnyelvű kötet kettős feladatot teljesít: egyfelől megismerteti az olvasót ezzel a jogrendszerrel, másfelől a magyarral párhuzamosan olvasható angol szöveg révén bevezet az angol jogi terminológiába is. A kötet, amely az unió jogában történt legfrissebb változást - a Római Alapszerződést módosító, 1999. május 1-jén hatályba lépett Amszterdami Alapszerződésben foglaltakat - is tükrözi, először a Közösség intézményeit, döntéshozatali folyamatát, a közösségi jog jogforrásait, a közösségi jog és a nemzetközi jog kapcsolatát mutatja be, valamint a bírósági jogorvoslat módozatait ismerteti. Ezt követően tér rá a különböző területek (az áruk, a személyek, a tőke szabad mozgása, a verseny jogi szabályozására, a vámjog, a szociálpolitika, a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés, a szellemi alkotások joga) uniós szabályainak ismertetésére. Az irodalomjegyzékkel, hatnyelvű szószedettel, magyar és angol nyelvű tárgymutatóval, esetgyűjteménnyel, az EU-jogszabályok felsorolásával kiegészített kötetet a széles körű szakmai érdeklődésre számítva minden nagy közkönyvtárba érdemes beszerezni.


 320                      200019166
 Sz 79
 Szilágyi István (1950)
   Európaiság és modernitás : fejezetek az
 Ibériai-félsziget közösségi integrációjának
 szellemi-politikai történetéből / Szilágyi István ;
 [graf. König Róbert] . - Veszprém : Veszprémi Humán
 Tudományokért Alapítvány, 2000 (Veszprém : EKMK). - 240
 p. : ill. ; 20 cm. - (Carmen saeculare, ISSN 1417-1120
 ; 9.)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-00-3593-6 fűzött : 960,- Ft
 *Spanyolország
 *Portugália
 *European Union
 32(460)"197/199"
 32(469)"197/199"
 327.39(4-672)
 32.001(460)


 221215 - EU különgyűjtemény


Szilágyi István az Ibériai-félsziget társadalmi mozgásainak kiváló kutatója (L: 9702122). Ebben a kötetében e földrajzi egység közösségi integrációjának szellemi és politikai történetét írja meg, a tanulmányok 1998 és 2000 között születtek; 'az írások időhorizontja az 1898-tól 2000-ig terjedő évszázadot fogja át'. A könyv első részének (Az európaiság forrásvidékén) tanulmányai sokak mellett Miguel de Unamuno nevével fémjelzett 98-as nemzedéknek, illetve a 20. század legjelentősebb spanyol gondolkodójának, José Ortega y Gassetnek az európaiságról és a modernitásról vallott nézeteit elemzik. Ortega gondolatai már átvezetnek az Ibériaifélsziget és az Európai Unió kapcsolatrendszeréhez, mely a kötet igen hangsúlyos második. része. Spanyolország integrációja igazi sikertörténet, Portugália csatlakozása pedig a félperiferiális helyzetből való kiemelkedés klasszikus példája is lehet. Ez az út vezetett a harmadik részben tárgyalt alkotmányossághoz, regionalizmushoz és az így megszületett értékrend elemzéséhez, mely nem csupán az Ibériai-félsziget integrációjának szellemi körképe, hanem Magyarország számára is modell értéket képviselő, tanulságos mű. A bibliográfiai jegyzetekkel, táblázatokkal gazdag mű beszerzése - minden nagyobb városi könyvtárban fontos.


 940                      9705117
 E 96
   Európa története / [... szerk. Gunst Péter] ;
 [szerzők Orosz István et al.]. - Változatlan lny.
 - Debrecen : Csokonai, 1996 (Debrecen : Alföldi Ny.).
 - 432 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
   ISBN 963-260-062-2 [!ISBN 963-260-101-7] kötött :
 1590,- Ft
 *Európa
 940"04/199"(035)


 205158 - EU különgyűjtemény


A debreceni egyetem történészeiből álló szerzői munkaközösség által megalkotott Európa története alig emlékeztet a korábbi hasonló tárgyú és keretű vállakozásokhoz, amelyek Európa történetén rendszerint a földrajzi értelemben ide tartozó országok nemzeti históriáinak összességét értették. Legelőször abban a tekintetben jelent e mű ţújdonságotţ - pontosabban visszatérést a legjobb historiográfiai hagyományokhoz - , hogy igenis vállalja az Európa-központú szemléletet. A szerkesztő, Gunst Péter szerint a mai modern világ Európát másolja, és joggal, hiszen az európai mentalitás, kultúra, tudat és tradíció olyannyira egységes, hogy az a legközelebbi jövőben szervezett - uniós formát ölt. Európa eszerint történeti kategória, amelynek volt egy kicsiny, ám képlékeny határú nyugati magva, amely az idő haladtával fokozatosan bővült, kiterjedt, átívelt más kontinensekre (Amerikába, utóbb Ázsiára), mígnem a mai világ modern centrumai - Rio de Janeirótól Hongkongig - az européer szellem építményei. Éppen ezért a kötet időhatárai is újszerűnek hatnak; a szerzők nem a Nyugat-Római Birodalom bukásától, a barbarizmus 476-ban bekövetkezett átmeneti győzelmétől számítják az európai história kezdetét, hanem a 4. század első felétől, a kereszténységet államvallássá tevő Nagy Konstantin császár uralkodásától. Így azután az is egyértelmű, hogy az européerség eszmei talapzatának a szerzők a kereszténység fölvételét, elterjedését, erkölcsi és kulturális kisugárzását tekintik. De koncepciójában is egészen újszerű ez a munka: nem az eseménytörténetre, az egymással párhuzamos nemzeti históriákra összpontosít, hanem azokkal a folyamatokkal és összefüggésekkel foglalkozik, amelyek e földrészt szellemi értelemben európaivá tették (az antik és a germán-kelta kultúrák szerencsés találkozása, a magántulajdon fejlettebb formáinak megjelenése, a kisebb közösségek és a kiterjedt államszervezetek csaknem egyidejű kiépülése, a keresztény egyház történelmi szerepe, a központosító hatalom szervező, integráló ereje, a városiasodás stb.). E világfolyamatok teremtették meg azt az európaiságot, amely ma modell az egész világ számára. Ilyen szempontból haladnak a fejezetek a mediterrán birodalomtól a feudális, illetve rendi Európán át a nagy földrajzi fölfedezések után modernizálódni kezdő Európáig, majd a forradalmakban átalakuló társadalom fejlődésének, illetve az ipari forradalom nyomán korszerűsödő gazdaságnak a rajza következik. A kötet eme erő- vonalakat föltérképező anyaga 1945-ig jut el; a Függelék tekinti át a II. világháborútól a kelet- és közép-európai rendszerváltozásokig terjedő fél évszázad történéseit, mikor kialakult e térségben is az európai modellhez való visszatérés lehetősége. A köztörténeti és művelődéstörténeti kronológiával, jól tagolt irodalomjegyzékkel záruló, csiszolt stílusú, közérthető, mértéktartóan illusztrált nagymonográfia - minden könyvtárban fontos és hasznos kézikönyv.


 327
 W 38
 Weidenfeld, Werner
   Európa A-tól Z-ig : az Európai Integráció kézikönyve
 / Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels ; a magyar nyelvű
 változat szerkesztői Czuczai Jenő és Ficzere Lajos ;
 [ford. Gaál Judit et al.] ; ill. Gelsomino D'Ambrosio.
 - Luxembourg : Európai Közösség Hivatalos Kiadványainak
 Hivatala ; Budapest : ELTE Áll. és Jogtud. Kar, 1997.
 - 311 p. : ill. ; 23 cm
   ISBN 963-270-X fűzött : 2500,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)(035)


 219983 - EU különgyűjtemény
 219984 - EU különgyűjtemény

 327                      200007042
 M 14
 Magyar Péter (1940)
   Az Európai Unió története / írta Magyar Péter.
 - [Budapest] : Utmutató K., 2000 (<törölt rek> :
 Széchenyi Ny.). - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó
 világ, ISSN 1219-5235 ; 30.). (Az Európai Unió a
 változó világban, ISSN 1586-0000)
   ISBN 963-9001-46-5 fűzött : 312,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 339.923(4-62)
 341.17(4-62)


 219289 - EU különgyűjtemény
 219292 - EU különgyűjtemény


A történeti bevezetést követően - mely a háború utáni időtől, 1945-től 1958-ig, az Európai Gazdasági Közösség alapító okiratának megszületéséig terjed - a könyv a Közös Piac sikeres esztendeit ismerteti. A harmadik rész az 1969-1978 közötti szakaszt tárgyalja, azt az időszakot, amikor már teljessé vált a vámunió, de a brit csatlakozás még váratott magára, s csak 1973. január 1-jétől valósult meg. Ebben az időszakban vették fel Dániát, Norvégiát is a tagországok közé. 1979 között a mezőgazdasági túltermelés és más pénzügyi válságok jegyzik a korszakot. Az 1986-1992 közötti idő már az unión belüli határellenőrzés megszűntét, az összehangolt áruforgalmat, a munkavállalók akadálytalan mozgását, a diplomák, iskolai végzettségek kölcsönös elismerését jelentette, és nem kevesebbet, mint a kelet-közép-európai országokban bekövetkezett változásokat. Az új demokráciák mind arra törekedtek, hogy bekerüljenek a nyugat-európai katonai és gazdasági szervezetekbe. 1992 februárjában megszületett a Maastrichti Szerződés, melynek életbe léptetése nehezebb volt a vártnál. A kötet a most folyó csatlakozási tárgyalásokig kíséri el az Unió történetét. A kronológiával záruló munka igen hasznos segédlet mindazok számára, akiket az Európai Unió létrejöttének és alakulásának története érdekel.


 327                      9723036
 B 25
 Balogh László
   Az európai fejlődés politikai dimenziói / Balogh
 László, Benkes Mihály. - [Budapest] : Maecenas, cop.
 1997. - 271, [4] p. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 227-229.
   ISBN 963-8469-70-6 fűzött : 1200,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 323(4-11)(4-672)"199"


 209639 - EU különgyűjtemény


Az egyetemi, főiskolai tankönyvnek készült mű az európai integráció kérdéskörével foglalkozik. A szerzőpáros az európai és nemzetközi mozgástér jellemzőit vizsgálja a történeti fejlődés tükrében. "Európa az 1989/90-es kelet-közép-európai rendszerváltások nyomán történetének valóban új korszakába lépett: a kontinens államainak vállalniuk kellett az új politikai dimenziók kiépítését, anélkül, hogy a nyugat-európai integrációt az optimálisnak ítélt szintekhez közeli stádiumba fejlesztették volna." Így egyszerre lehetünk tanúi a nyugat-európai válságjelenségeknek és az újonnan csatlakozni kívánók gazdasági- és társadalmi egyenlőtlenségeinek. A két nagyobb fejezetre osztott kötet első része Az egységesülő Európa címmel tárgyalja az Európa-gondolat kialakulását, fejlődését egészen a Maastrichti Szerződés megszületéséig. A folyamatokat a nemzetközi társadalom politikai és gazdasági viszonyaiba ágyazottan tekinti át, történeti visszapillantást is nyújtva. Fokozatosan nyit utat a második fejezethez, melyben A kelet-kőzép-európai országok politikai-gazdasági viszonyait tárgyalja. Részletesen elemzi a rendszerváltozás közös és eltérő vonásait, a gazdasági modernizáció útjait országonként. Mindkét fejezet végén gazdag, nemzetközi forrásanyagot találunk, mely a további tájékozódást segíti. A kötet Függeléke bemutatja az európai intézményrendszereket, melyek az egységesülő Európa piaci, biztonsági, politikai szervezeteit képviselik. - A kötet nem csupán a felsőoktatásban résztvevők számára fontos munka, minden nagyobb gyűjteményben érdemes elhelyezni.


 340
 K 29
 Kecskés László (1953)
   EK¦jog és jogharmonizáció / Kecskés László.
 - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1995. - 340 p. ; 20
 cm
   Bibliogr.: p. 321-332 és a lábjegyzetekben. - A
 tartalomjegyzék angol és német nyelven is
   ISBN 963-222-908-8 fűzött : 2800,- Ft
 *European Union
 34(4-672)
 340.137.3(4-672)


 203190 - EU különgyűjtemény

 342                      9606024
 E 96
   Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai
 / összeáll. és szerk. Mavi Viktor. - Budapest :
 Közgazd. és Jogi Kvk., 1996 (Budapest : ETO-print).
 - 314 p. ; 20 cm
   ISBN 963-222-956-8 fűzött : 1800,- Ft
 *European Union
 342.7(4-672)(094.2)
 341.231.14(094.2)


 203189 - EU különgyűjtemény

 341                      9607019
 K 80
 Kovács Péter
   Nemzetközi jog és kisebbségvédelem / Kovács Péter.
 - Budapest : Osiris, 1996 ([Budapest] : Osiris). - 238
 p. ; 20 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
   Bibliogr. a jegyzetekben341
   ISBN 963-379-197-9 fűzött : 720,- Ft
 341.234
 342.724


 203294 - EU különgyűjtemény

 327                      9412023
 U 65
 Ungerer, Lothar
 Die Europäische Gemeinschaft kurzgefasst (magyar)
   Az Európai Unióról röviden / Lothar Ungerer ; [ford.
 Kocziszky Krisztina]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1994.
 - 47 p. : ill. ; 24 cm
   ISBN 963-16-096-3 [!963-16-0096-3] fűzött : 148,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 197346 - EU különgyűjtemény

 Hitiris, Theo
 European Community Economics (magyar)
   Az Európai Unió gazdaságtana / T. Hitiris ; Ford.
 Roboz András. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 1995
 ([Szeged] : Szegedi Ny.). - 342 p. ; 21 cm
   ISBN 963-16-0562-0 kötött : 1490,- Ft
 *European Union
 339.923(4-672)


 200951 - EU különgyűjtemény

 327                      9412023
 U 65
 Ungerer, Lothar
 Die Europäische Gemeinschaft kurzgefasst (magyar)
   Az Európai Unióról röviden / Lothar Ungerer ; [ford.
 Kocziszky Krisztina]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1994.
 - 47 p. : ill. ; 24 cm
   ISBN 963-16-096-3 [!963-16-0096-3] fűzött : 148,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 204723 - EU különgyűjtemény

 327
 G 16
 Gados László (1932)
   Az egyesülő Európában társalogjunk vagy dadogjunk?
 / Gados László ; [közread. a] Hexaco GNH Kft.
 - Budapest : Hexaco GNH Kft., 1996 ([Budapest] :
 Prospektkop Ny.). - 160 p. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 153-157.
   ISBN 963-04-6511-6 fűzött : 817,- Ft
 327.39(4)"199"
 316.356.4(4)
 316.63
 800.892


 205249 - EU különgyűjtemény

 327                      920216
 S 39
 Schuman, Robert (1886-1963)
 Pour l'Europe
   Európáért / Robert Schuman ; Konrad Adenauer és
 François Mitterrand ajánlásával. - [Pécs] : Baranya M.
 Kvt., 1991. - 180 p., [5] t.fol. : ill. ; 19 cm.
 - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
   ISBN 963-7272-48-8 fűzött : 150,- Ft
 *Európa
 *European Union
 327(4-672)"1945/1950"
 940.55"1945/1950"


 189642 - EU különgyűjtemény

 327                      9723036
 B 25
 Balogh László
   Az európai fejlődés politikai dimenziói / Balogh
 László, Benkes Mihály. - [Budapest] : Maecenas, cop.
 1997. - 271, [4] p. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 227-229.
   ISBN 963-8469-70-6 fűzött : 1200,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 323(4-11)(4-672)"199"


 209640 - EU különgyűjtemény


Az egyetemi, főiskolai tankönyvnek készült mű az európai integráció kérdéskörével foglalkozik. A szerzőpáros az európai és nemzetközi mozgástér jellemzőit vizsgálja a történeti fejlődés tükrében. "Európa az 1989/90-es kelet-közép-európai rendszerváltások nyomán történetének valóban új korszakába lépett: a kontinens államainak vállalniuk kellett az új politikai dimenziók kiépítését, anélkül, hogy a nyugat-európai integrációt az optimálisnak ítélt szintekhez közeli stádiumba fejlesztették volna." Így egyszerre lehetünk tanúi a nyugat-európai válságjelenségeknek és az újonnan csatlakozni kívánók gazdasági- és társadalmi egyenlőtlenségeinek. A két nagyobb fejezetre osztott kötet első része Az egységesülő Európa címmel tárgyalja az Európa-gondolat kialakulását, fejlődését egészen a Maastrichti Szerződés megszületéséig. A folyamatokat a nemzetközi társadalom politikai és gazdasági viszonyaiba ágyazottan tekinti át, történeti visszapillantást is nyújtva. Fokozatosan nyit utat a második fejezethez, melyben A kelet-kőzép-európai országok politikai-gazdasági viszonyait tárgyalja. Részletesen elemzi a rendszerváltozás közös és eltérő vonásait, a gazdasági modernizáció útjait országonként. Mindkét fejezet végén gazdag, nemzetközi forrásanyagot találunk, mely a további tájékozódást segíti. A kötet Függeléke bemutatja az európai intézményrendszereket, melyek az egységesülő Európa piaci, biztonsági, politikai szervezeteit képviselik. - A kötet nem csupán a felsőoktatásban résztvevők számára fontos munka, minden nagyobb gyűjteményben érdemes elhelyezni.


 327
 G 16
 Gados László (1932)
   Az egyesülő Európában társalogjunk vagy dadogjunk?
 / Gados László ; [közread. a] Hexaco GNH Kft.
 - Budapest : Hexaco GNH Kft., 1996 ([Budapest] :
 Prospektkop Ny.). - 160 p. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 153-157.
   ISBN 963-04-6511-6 fűzött : 310,- Ft
 327.39(4)"199"
 316.356.4(4)
 316.63
 800.892


 204250 - EU különgyűjtemény

 327                      9412023
 U 65
 Ungerer, Lothar
 Die Europäische Gemeinschaft kurzgefasst (magyar)
   Az Európai Unióról röviden / Lothar Ungerer ; [ford.
 Kocziszky Krisztina]. - Budapest : Műszaki Kvk., 1994.
 - 47 p. : ill. ; 24 cm
   ISBN 963-16-096-3 [!963-16-0096-3] fűzött : 148,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 197347 - EU különgyűjtemény
 204721 - EU különgyűjtemény

 327
 M 14
   A Magyar Országgyűlés Integráció és információ című
 konferenciájának előadásai / [... szervezői Soltész
 István et al.] ; szerk. Talyigás Judit. - [Budapest] :
 Országgyűlés Hiv., [1998] ([Budapest] : Aduprint).
 - 177 p. ; 21 cm
   A konferenciát 1998. június 12-én tartották.
 - Bibliogr.: p. 149-160. - Összefoglalás angol nyelven.
 - Borító- és gerinccím: Integráció és információ
   ISBN 963-03-6460-3 fűzött : 1000,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)
 659.2
 061.3(439Budapest)"1998"


 220691 - EU különgyűjtemény

 327
 T 28
   Tanuljunk Európát! / szerk. Blahó András ; közread.
 az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja,
 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
 Egyetem Világgazdaságtan tanszék. - Budapest :
 Budapesti Közgazdaságtud. Egy. Világgazd. tanszék,
 [2000] (Kaposvár : Kaposvári Ny.). - 367 p. ; 24 cm
   Készült az Európai Unió Bizottságának támogatásával
   fűzött : 2500,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)(075)


 219981 - EU különgyűjtemény
 219982 - EU különgyűjtemény

 350                      200019040
 K 80
 Kovács Péter (1959)
   A schengeni kérdés / Kovács Péter. - Budapest :
 Osiris, 2000 ([Budapest] : Osiris Kft.). - 112 p. ; 19
 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Lezárva: 2000. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 111-112.
   ISBN 963-379-930-9 fűzött : 1024,- Ft
 *European Union
 351.756(4-672)
 351.746.1(439)
 340.137.3(439)(4-672)
 341.17(4-672)


 221163 - EU különgyűjtemény
 221164 - EU különgyűjtemény


Magyarország az Európai Unióban címmel új sorozatot indított az Osiris Kiadó. E sorozat tudományos-népszerűsítő célú nyitó kötete az ún. schengeni együttműködés kérdéseit elemzi, főként azzal a céllal, hogy megmutassa, miként hat a trianoni határokon túl élő magyarságra a schengeni egyezmény. Az Európai Unió tagállamai már több évtizede egyeztetett, illetve harmonizált jogi környezetben dolgoznak. 1985-ben kötötték a rendszernek nevet adó megállapodást, illetve 1990-ben a végrehajtást rögzítő egyezményt, amelynek 'célja a részes államok belső határain az ellenőrzés megszüntetése és a közösségi külső, tehát a nem tagállamokkal érintkező határain az ellenőrzés erősítése'. A magyar kormány fontosnak tartja a külső határok ellenőrzését az európai uniós követelményeknek megfelelő szinten, ezt jogi rendelkezéseiben is követi, ugyanakkor szabályozni kívánja az országhatárokon kívül élő milliós magyar tömegek beutazásának kérdését is. Külön fejezet foglalkozik tehát a hazai vízumszabályokkal, és igen részletesen tárgyalja a szerző a schengeni vízumkoncepciót a határokon túli magyarok határátlépései szempontjából. Fontos munka, a tájékoztatásban is jól használható.


 327                      9723036
 B 25
 Balogh László
   Az európai fejlődés politikai dimenziói / Balogh
 László, Benkes Mihály. - [Budapest] : Maecenas, cop.
 1997. - 271, [4] p. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 227-229.
   ISBN 963-8469-70-6 fűzött : 1200,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 323(4-11)(4-672)"199"


 209641 - EU különgyűjtemény


Az egyetemi, főiskolai tankönyvnek készült mű az európai integráció kérdéskörével foglalkozik. A szerzőpáros az európai és nemzetközi mozgástér jellemzőit vizsgálja a történeti fejlődés tükrében. "Európa az 1989/90-es kelet-közép-európai rendszerváltások nyomán történetének valóban új korszakába lépett: a kontinens államainak vállalniuk kellett az új politikai dimenziók kiépítését, anélkül, hogy a nyugat-európai integrációt az optimálisnak ítélt szintekhez közeli stádiumba fejlesztették volna." Így egyszerre lehetünk tanúi a nyugat-európai válságjelenségeknek és az újonnan csatlakozni kívánók gazdasági- és társadalmi egyenlőtlenségeinek. A két nagyobb fejezetre osztott kötet első része Az egységesülő Európa címmel tárgyalja az Európa-gondolat kialakulását, fejlődését egészen a Maastrichti Szerződés megszületéséig. A folyamatokat a nemzetközi társadalom politikai és gazdasági viszonyaiba ágyazottan tekinti át, történeti visszapillantást is nyújtva. Fokozatosan nyit utat a második fejezethez, melyben A kelet-kőzép-európai országok politikai-gazdasági viszonyait tárgyalja. Részletesen elemzi a rendszerváltozás közös és eltérő vonásait, a gazdasági modernizáció útjait országonként. Mindkét fejezet végén gazdag, nemzetközi forrásanyagot találunk, mely a további tájékozódást segíti. A kötet Függeléke bemutatja az európai intézményrendszereket, melyek az egységesülő Európa piaci, biztonsági, politikai szervezeteit képviselik. - A kötet nem csupán a felsőoktatásban résztvevők számára fontos munka, minden nagyobb gyűjteményben érdemes elhelyezni.


 310                      9709031
 E 96
   Európa számokban / [közread. az Európai Közösségek
 Közzétételi Hivatala]. - 4. kiad. - Luxemburg :
 Eurostat, 1997. - 425 p. : ill., színes, részben térk.
 ; 27 cm
   ISBN 92-827-9169-6 fűzött : 3528,- Ft
 311.311
 339.923(4-62)"199"


 207550 - EU különgyűjtemény


Az EUROSTAT által készített kiadvány oktatási célokat szolgál. Pontos és tárgyilagos információkat közöl az Európai Unió felépítéséről, intézményeiről, gazdasági, pénzügyi helyzetéről, az oktatásról, a népesség alakulásáról, a kutatási és fejlesztési tevékenységről, szolgáltatásokról és külkapcsolatokról.


 327
 L 80
 Losonczi Lívia
   EU-kalauz : Az Európai Unióról kezdőknek és
 haladóknak / írta Losonczi Lívia ; szerk. és lekt. Halm
 Tamás. - [Budapest] : Euroatlanti Stúdió Kft., 2000.
 - 143 p. ; 17 cm
   Készült az Euroatlanti Stúdió Kft. gondozásában
   ISBN 963-00-3587-1 fűzött : 500,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 220029 - EU különgyűjtemény
 220030 - EU különgyűjtemény

 327
 L 80
 Losonczi Lívia
   EU-kalauz : Az Európai Unióról kezdőknek és
 haladóknak / írta Losonczi Lívia ; szerk. és lekt. Halm
 Tamás. - [Budapest] : Euroatlanti Stúdió Kft., 2000.
 - 143 p. ; 17 cm
   Készült az Euroatlanti Stúdió Kft. gondozásában
   ISBN 963-00-3587-1 fűzött : 500,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 220031 - EU különgyűjtemény
 220032 - EU különgyűjtemény

 940                      200010210
 P 71
 Pintér Zoltán
   Európa az új évezred küszöbén : az európai országok
 rövid politikai és társadalomtörténete a kezdetektől
 napjainkig / Pintér Zoltán . - Kisújszállás : Szalay,
 2000 (Debrecen : Alföldi Ny. ). - 480 p. : ill.,
 részben térk. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 480.
   ISBN 963-237-069-4 kötött : 1980,- Ft
 *Európa
 940


 219734 - EU különgyűjtemény


A nagy számban megjelenő egyetemes-, világ- és Európa-történetek közös sajátossága, hogy legfeljebb is csak a nagyobb országok (pl. a nagyhatalmak) történelmét tárgyalják külön fejezetekben, a kis országok vagy együtt, esetleg régiónként (hatalmi, befolyási övezetenként), vagy sehogy sem tárgyaltatnak. Pintér Zoltán kötetének az az újdonsága és legfőbb haszna, hogy a mai európai országok mindegyikének történetét (el-sősorban politikai történetét, de - vázlatosabban - társadalomtörténetét is) külön fejezetben adja elő. Egy-egy országról így ugyan nagyon is sommás, szinte csak lexikon-vagy enciklopédia-szócikk terjedelmű rész szólhat, ám az olvasó az adott ország históriájának minden lényeges elemével, fontos dátumával, létrejöttének, alakulásának minden fontos etapjával megismerkedhet, ami azért is kiemelten fontos, hiszen a mai európai államok igen nagy részének történelme sokáig - némelyiké szinte egészen napjainkig csak látens, rejtett történelem volt, ezek az országok nagyobb birodalmak részeként, a térképen esetleg sohasem feltüntetve 'éltek' évszázadokon, évezredeken keresztül. Ez a 'retrospektív' szemlélet persze komoly gondolat is okoz a szerzőnek, hisz a mai államhatárok kijelölte térségek régebbi történetének leírása sok ponton csak hipotetikus lehet, ám nagy segítség mindenkinek, aki a mai Európa helyzetéből kiindulva keres történeti-történelmi tájékozódást (egyébként úgy, ahogy minden 'normális' újságolvasó, tévénéző, a politika iránt érdeklődő). A kötet elsősorban tehát kiinduló tájékozódásra-tájékoztatásra szolgál, óhatatlan hiányait a kötetvégi irodalomjegyzék is segít lefedni. Elsősorban kézikönyvtári használatra való.


 327
 E 96
 '10 leçons sur l' Europe' (magyar)
   Európa 10 pontban : Európai Dokumentáció / szerk.
 Erdész Kinga. - Budapest : Európai Bizottság
 Magyarországi Delegációja, 1999. - 67 p. : ill., színes
 ; 23 cm
   ISBN 92-828-6251-8 fűzött : 300,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 220038 - EU különgyűjtemény

 327
 E 96
 '10 leçons sur l' Europe' (magyar)
   Európa 10 pontban : Európai Dokumentáció / szerk.
 Erdész Kinga. - Budapest : Európai Bizottság
 Magyarországi Delegációja, 1999. - 67 p. : ill., színes
 ; 23 cm
   ISBN 92-828-6251-8 fűzött : 300,- Ft
 *European Union
 327.39(4-672)(036)


 220039 - EU különgyűjtemény
 220040 - EU különgyűjtemény
 220041 - EU különgyűjtemény
 220042 - EU különgyűjtemény

 340                      200019039
 G 32
   Gazdasági szektorok és jogharmonizáció / szerk.
 Forgács Imre. - Budapest : Osiris, 2000 ([Budapest] :
 Osiris Kft.). - 547 p. ; 25 cm. - (Magyarország az
 Európai Unióban, ISSN 1585-1508). (Osiris tankönyvek,
 ISSN 1218-9855)
   Lezárva: 2000. ápr. 30. - Összefoglalás angol nyelven
   ISBN 963-379-955-4 kötött : 2384,- Ft
 *European Union
 340.137.3(439)(4-672)
 347.7(439)(4-672)
 338.4


 221162 - EU különgyűjtemény


Az üzleti élet szereplői, a magyar gazdaság európai uniós kérdéseivel foglalkozó szakemberei és az ilyen típusú felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára készült kézikönyv szerzői jeles kutatók és magas beosztású állami vezetők Magyarország uniós csatlakozása szempontjából hét kulcsfontosságú terület közigazgatási jogi alapjait mutatják be. Az energiapolitika, a strukturális (területfejlesztési) politika, a kereskedelempolitika, a távközlés és postai szolgáltatások, a tőke szabad áramlása, a környezetvédelem, a munkaügy, foglalkoztatás és szociális politika területén ismertetik az Európai Unió alapintézményeit, bemutatják és elemzik a legfontosabb közösségi jogszabályokat, illetve áttekintik a magyar szabályozást, különös tekintettel annak EU-konform jellegére. A könyvben szereplő gazdasági szektorok közigazgatási jogi szabályozása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kulcsfontosságú kérdésének számít, ezért a kötetet - bár elsősorban szakkönyvtárak anyaga - nagy közkönyvtárakban helyet kaphat.


 340                      200008056
 G 98
 Gyulavári Tamás
   Európai szociális jog / Gyulavári Tamás, Könczei
 György. - Budapest : Osiris, 2000 ([Budapest] :
 Osiris). - 394 p. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai
 Unióban, ISSN 1585-1508). (Osiris tankönyvek, ISSN
 1218-9855)
   Bibliogr.: p. 268-275.
   ISBN 963-379-641-5 fűzött : 1760,- Ft
 349.3(4-62)
 364(4-62)


 220213 - EU különgyűjtemény


A szerzők az európai szintű szociális jog számbavételére, történetének tanulmányozására és az Európai Unió szociális jogának, az Európa Tanács Európai Szociális Kartájának ismertetésére vállalkoztak könyvükben, amelyet elsősorban a szociális jog területén dolgozó tudósoknak, gyakorló szakembereknek, döntéshozóknak és egyetemi hallgatóknak szántak. Végeredményben három nagy problémakört vizsgálnak. Milyen szerepet vállalt az Európai Unió eddigi története során a szociális védelem területén, és hogyan valósult meg mindez, illetve milyen tényezők akadályozták a munkát? Milyen lesz a jövő Európai Szociális Uniója, megteremthető-e egyáltalán az az összeurópai szociális közösség, amely egységes jólétet biztosít minden polgára számára? Mi valójában az Európai Szociális Karta, amelyhez eddig 25 tagállam csatlakozott, és milyen viszonyban áll az Európai Unió szociális törekvéseivel? A szerzők mindezeket a kérdéseket két részben tárgyalják, Az Európai Unió szociális dimenziója címmel, és Az Európai Szociális Karta - a szociális jogok fundamentuma című részben. Mivel a kötet egy folyamatosan változóban lévő helyzetet mutat be, a szerzők csak az 1999. július 1-je előtti időszak eseményeiről adnak számot. A függelékben a témával kapcsolatos fontos nemzetközi dokumentumok kaptak helyet.


 327                      200014055
 Sz 79
 Szilágyi István (1950)
   A portugál modell / Szilágyi István. - Budapest :
 Osiris, 2000 ([Budapest] : Osiris Kft.). - 153 p. ; 19
 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 139-142.
   ISBN 963-379-724-1 fűzött : 1024,- Ft
 *Portugália
 *European Union
 327(469)"197/199"
 946.9"19"


 220260 - EU különgyűjtemény


'Sok tekintetben hazák is hasonló kihívások előtt áll, mint annak idején Portugália. A gazdasági-társadalmi-politikai modernizáció, a félperifériális helyzetből való kitörés, a demokratikus rendszer működésének konszolidálása, az Európai Unióhoz való csatlakozás számunkra még a megoldandó feladatok sorába tartozik.' Szilágyi István könyve az 1974. április 25-i 'szegfűk forradalmától' kíséri nyomon a demokratikus Portugália megszületését, illetőleg az Unióhoz való csatlakozás folyamatát, mely nem nélkülözte a drámai elemeket sem. A gazdaság átalakítása, a belpolitikai érvek és ellenérvek hosszú sora, a tárgyalások metodikájának stratégiai változásai, a hét évig tartó tárgyalássorozat megannyi tanulsággal szolgál - a magyar helyzet elemzőinek, a gazdasági szakembereknek, társadalomtudósoknak, politikusoknak.


 334                      200014060
 F 22
 Farkas György
   Kamarák és vállalati érdekképviseletek az
 integrációs felkészülésben / Farkas György . - Budapest
 : Osiris, 2000 ([Budapest] : Osiris Kft. ;Győr :
 Széchenyi). - 134 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyarország az
 Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-379-870-1 kötött : 1344,- Ft
 *European Union
 334.788(439)
 339.923(4-62)


 220262 - EU különgyűjtemény


Farkas György kötete azt vizsgálja, hogy a munkaadói szervezetek, a gazdasági kamarák miként készültek fel az Európai Unióhoz való csatlakozásra. A szerző úgy látja, hiányos és sokszor esetleges a felkészülés, ebből adódóan a legsürgetőbb feladatokat részletezi. Fontosnak tartja az integrációs tevékenység törekvéseit, valamint az esetlegességek kiszűrését, a minőségi előrelépést. - A kamarai és vállalati szakemberek figyelmébe érdemes ajánlani a kötetet.


 347                      200014069
 V 75
   Versenyjogi esetek : az Európai Bíróság gyakorlata
 / szerk. Boytha Györgyné [et al.] ; [... szerzői Bakó
 Imola et al.]. - Budapest : Osiris, 2000 ([Budapest] :
 Osiris Kft. ;Győr : Széchenyi ). - 444 p. ; 25 cm.
 - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508).
 (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-379-722-5 kötött : 2384,- Ft
 *European Union. Court of Justice
 347.776(4-62)(094.91)
 

 220269 - EU különgyűjtemény


Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk közeledtével egyre fontosabbá válik a közösségi versenyjog ismerete, annál is inkább, mivel a csatlakozást követően a hazai jogalkalmazó szerveknek azonnali feladatává válik a közösségi versenyjog előírásainak alkalmazása. Mivel az Európai Közösség versenyjogában a tételes jogi szabályozás mellett fontos szerepük van a jogalkalmazásból fakadó irányelveknek, a hazai jogászoknak ezeket is ismerniük kell. Ehhez kíván hozzájárulni ez a kiadvány, amely huszonhárom jogesetet ír le, a vállalkozásokra vonatkozó versenyjog két területéről: a versenykorlátozó megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés köréből. A bevezető tanulmány ismerteti az Európai Közösség versenyjogának valamennyi területét - nem csak a esetleírásokban szereplőket -, és érinti az eljárásjogi kérdéseket is. - A kötet bírák, ügyvédek, joghallgatók és a versenyjog kérdéseivel foglalkozó szakemberek érdeklődésére számíthat.


 327
 K 70
 Koreny Ágnes
   Az Európai Unió : tájékoztatási segédlet / Koreny
 Ágnes, Csákó Beáta, Kas Nóra. - Budapest : MKE :
 Országgyűlési Könyvtár, 2000. - 286 p. ; 21 cm
   Lezárva: 1999. dec. 31. - Bibliogr.: p. 223-269.
   ISBN 963-00-2606-6 fűzött : 2000,- Ft
 *European Union
 327(4-672)


 220688 - EU különgyűjtemény

 327                      200015037
 E 96
   Az európai integráció : tények és adatok / [ford. és
 ... kieg. Kovács Attila]. - Budapest : Europa Inst.
 Budapest : MTA Törttud. Int., 2000 ([Budapest] : Áldási
 és Németh). - 425 p. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN
 1416-3055 ; 8.)
   A ford. az "Europa von A-Z" c. kiad. alapján kész.
   ISBN 963-565-098-3 [!ISBN 963-8312-68-8] fűzött :
 1470,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)(035.5)
 339.923(4-62)(035.5)


 220379 - EU különgyűjtemény
 220380 - EU különgyűjtemény


'Az európai integráció. Tények és adatok című kötet elsősorban olyan olvasók érdeklődését keltheti fel, akik célirányosan szeretnének információkat kapni az európai egyesülési folyamatot meghatározó eseményekről, fogalmakról és tényekről' írja Martonyi János külügyminiszter a magyar kiadás köszöntőjében. Glatz Ferenc a munka megszületésének körülményeiről ír. A kézikönyv az Europa von A bis Z című német, annak is az 1997-ben megjelent 6. kiadása alapján készült. A lexikonra jellemző jegyeket is hordozó munka kiváló történeti áttekintést nyújt az egyesülési folyamatról, majd az egyesülő Európa szervezeteinek pontos bemutatását adja, miközben az uniós gazdaság és a közös politika különféle szakterületeit (agrárpolitika, euró, egészségügy, szociálpolitika stb.) is bemutatja. Időrendi táblázat, az Európa címszavakban című lexikális összeállítás mellett Mutató segít eligazodni a kötetben, amely - minden nagyobb könyvtárban fontos kézikönyv.


 342                      200015040
 G 46
 Gil IbáĄez, Alberto J.
 El control y ejecución del derecho comunitario (magyar)
   A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása : a
 nemzeti és az európai közigazgatások szerepe / Alberto
 J. Gil IbáĄez ; [ford. Szilágyi István]. - Budapest :
 Osiris, 2000 ([Budapest] : Osiris Kft. ;Győr :
 Széchenyi). - 433 p. ; 25 cm. - (Magyarország az
 Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 301-316.
   ISBN 963-379-643-1 kötött : 2384,- Ft
 *European Union
 342.9(4-62)
 341.17(4-62)
 340.137.3(4-62)
 35(4-62)


 220382 - EU különgyűjtemény


Az Európai Unióba felvételre pályázó Magyarország számára fontos feltétel a hazai közigazgatás rendszerében a szükséges intézményi, jogi, személyi feltételek biztosítása. Ehhez elengedhetetlen az Európai Közösség intézményi rendszerének és a nemzeti közigazgatási rendszerek működésének megismerése, a kölcsönös kapcsolódási pontjaik feltárása, a kompetenciák, hatáskörök, funkciók és eljárások elhatárolása, az ezzel kapcsolatos problémák tisztázására. Éppen ezért lehet igen hasznos ez a maga nemében egyedülálló kiadvány, amely a nemzeti közigazgatási rendszerek és az európai uniós közösségi jog viszonyát vizsgálja a tagállamok körében. Szerzője először tisztázza a témával kapcsolatos alapfogalmakat (közigazgatás, közösségi jog, végrehajtás és ellenőrzés), majd a közösségi jogalkalmazás ellenőrzésével és végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási eljárásokat és korlátaikat ismerteti, végül a koordináció problémáit elemzi gazdag forrásanyag, gyakorlati példák, EK bírósági döntések és tagállami megoldások felvonultatásával. - A könyv a jogi és közgazdasági egyetemek, főiskolák hallgatóinak, valamint az integrációs folyamatban részt vevő szakembereknek az érdeklődésére számíthat.


 658
 Ö 34
 Your business and the Euro (magyar)
   Az Ön vállalkozása és az Euro / [kiad. az Európai
 Bizottság Magyarországi Delegációja]. - [Budapest] :
 Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, [2000?].
 - 47 p. ; 21 cm
   fűzött : 500,- Ft
 *European Union
 Euro
 658.114.1
 336.74


 220033 - EU különgyűjtemény

 347                      200016020
 F67
 Fodor László (1936)
   Integratív környezetjog az Európai Unióban és
 Magyarországon / Fodor László. - Miskolc : Bíbor K.,
 cop. 2000 (Miskolc : Maxima Cs-A Kft.). - 199 p. ; 25 cm
   Bibliogr.: p. 185-199. - Összefoglalás német és
 angol nyelven
   ISBN 963-9103-35-7 fűzött : 2240,- Ft
 *European Union
 349.6(4-672)(439)


 220798 - EU különgyűjtemény


'A kötet az Európai Unióban szabályozási elvvé vált integratív szemléletet és az ennek jegyében kialakított jogintézményeket - a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, az integrált szennyezésmegelőzési rendszert, a környezetvédelmi teljesítményértékelést és terméktanúsítást - vagyis az integratív környezetjogot mutatja be' írja a kötet borítóján az ajánlás. Fodor László a hazai szakirodalom mellett túlnyomórészt külföldi forrásokra támaszkodott, hiszen fő célja az európai és magyar szabályozás összevetése, illetőleg az ebből származó jogharmonizációs alap megteremtése volt. Elméleti alapvetése az integratív környezetjog fogalmával, illetve annak meghatározásával kezdődik. Az integritás lényegének a holisztikus szemléletmódot, az eljárási jogban a számos környezeti érdek egy nézőpontba való integrálását és az e célra létrehozott jogintézmények nyilvánosságát tartja. E jellemzők alapján foglalkozik a környezeti hatásvizsgálat általános uniós szabályozásával és tagországonként is bemutatja azokat. Ezek után tér rá a hazai viszonyok ismertetésére, a szükséges jogharmonizációra. Részletesen elemzi a szabályozás elemeit és az európai környezetvédelmi teljesítményértékelést, az auditálást, a környezetbarát termékek minősítésének állomásait. Irodalomjegyzék, német és angol nyelvű rezümék zárják a környezetjog első magyar nyelvű összefoglalóját. - Az uniós felkészüléssel foglalkozó szakemberek, környezetvédelmi és jogi tanulmányokat folytató egyetemisták fontos segédkönyve.


 341                      200013031
 E 96
   Az európai integráció alapszerződései : a Római, a
 Maastrichti és az Amszterdami Szerződések : hatályos és
 összehasonlító szöveg / szerk. Fazekas Judit ; [ford.
 Fridély Ágnes, Takács Tibor]. - Budapest : KJK-Kerszöv,
 2000 ([Budapest] : ETO-Print). - 367 p. ; 24 cm
   Lezárva: 2000. ápr. 30.
   ISBN 963-224-540-7 fűzött : 2867,- Ft
 *European Union
 341.17(4-62)(094)


 220972 - EU különgyűjtemény


A kötet, tekintettel az Európai Unióhoz való magyar csatlakozás vélhető közelségére, teljes terjedelmében közli az EU három legfontosabb, úgynevezett alapszerződését, a Római Szerződést, az azt módosító Maastrichti Szerződést és az 1999 májusában hatályba lépett Amszterdami Szerződést. A ma érvényes rendelekzések jobb áttekinthetősége érdekében az ún. Alapító Szerződés szövege mellett olvashatók a későbbi módosítások, vagyis egy szövegben elérhető a ma hatályos alapszöveg, de áttekinthetők a régebbi rétegek is. - Kézikönyvtári anyag.


 327                      200023038
 G 31
 Gazdag Ferenc (1946)
   Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája
 / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 2000 ([Budapest]
 : Osiris). - 224, [8] p. ; 19 cm. - (Magyarország az
 Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 219-224.
   ISBN 963-379-956-2 fűzött : 1024,- Ft
 *European Union
 327(4-672)(091)
 355.02(4-672)(091)


 221610 - EU különgyűjtemény


A történeti megközelítésű kismonográfia a hazai szakirodalomban elsőként dolgozza fel az EU közös kül- és biztonságpolitikájának történetét, jelenlegi helyzetét, fejlődésének irányait, miközben kitér az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyára is. Bevezetésként az integrációs elméleteket ismerteti Gazdag Ferenc, majd az integráció és a nemzeti érdek összefüggéseit elemzi. A kronologikus felépítésű fejezetek a biztonságpolitika alakulását, a közös védelem első kísérleteitől napjainkig tartó folyamatát mutatják be. A külpolitikai együttműködés formáit és eredményeit 1957-től, a Római Szerződés időpontjától szemlélteti a szerző. Az utószóban külön ír Magyarország és az EU közös kül- és biztonságpolitikájának összefüggéseiről. A kötetet glosszárium (az EU intézményeiről), irodalomjegyzék és néhány igen informatív táblázat zárja. Az integráció kérdéskörével foglalkozó szakemberek olvasmánya.


 347
 A 55
   Amszterdam után : a szexuális orientáció az Európai
 Unióban és Magyarországon : útmutató / [szerk.
 Mocsonaki Sándor, Sándor Bea] ; [kiad. Háttér Baráti
 Társaság a Melegekért]. - Budapest : Háttér Baráti
 Társaság a Melegekért ; Brüsszel : ILGA-Europe, 2000.
 - 144 p. ; 21 cm
   fűzött : 500,- Ft
 *European Union
 *Magyarország
 347.156(4-672)(439)
 176(4-672)(439)
 613.88(4-672)(439)


 220682 - EU különgyűjtemény
 220683 - EU különgyűjtemény

 327
 G 16
 Gados László (1932)
   Az egyesülő Európában társalogjunk vagy dadogjunk?
 / Gados László ; [közread. a] Hexaco GNH Kft.
 - Budapest : Hexaco GNH Kft., 1996 ([Budapest] :
 Prospektkop Ny.). - 160 p. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 153-157.
   ISBN 963-04-6511-6 fűzött : 500,- Ft
 327.39(4)"199"
 316.356.4(4)
 316.63
 800.892


 220689 - EU különgyűjtemény
 220690 - EU különgyűjtemény

 327
 Z 76
   Zsebvilág 1998 : Európai Unió / [írták] Jakus Ibolya
 [et al.] ; szerk. Simon Ákos, Vass Péter. - Budapest :
 HVG Rt., 1998. - 194 p. ; 11 cm
   A kiadvány a HVG előfizetők számára készült.
 - Lezárva: 1997. dec. 31.
   ISBN 963-7525-14-9 fűzött : 1000,- Ft
 *European Union
 327(4-672)(035)


 220695 - EU különgyűjtemény

 327
 M 16
   Magyarország felkészülése az EU-tagságra / szerk.
 Balázs Péter és Marc Maresceau. - Budapest : OMIKK,
 1996 (Budapest : Kódex). - [2], 438 p. ; 23 cm
   Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a
 tanulmányok végén
   ISBN 963-593-219-7 fűzött : 1900,- Ft
 *European Union
 327.39(4-62)
 327(439)
 339.923(4-62)
 338(439)


 210469 - EU különgyűjtemény

 327                      200023308
 W 20
 Wallace, Helen
   Politikák születése az Európai Unióban / Helen
 Wallace, William Wallace ; [ford., bev. Andrássy
 György] al. ; [közrem. Szentpéteri Nagy Richárd].
 - Pécs : JPTE Európa Közp., 1999. - 2 db. ; 23 cm.
 - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458)
   ISBN 963-641-701-6 : 2240,- Ft
 *European Union
 327(4-672)"199"
   1. - 334 p. : ill.
   Hivatkozások, név és tárgymutató: p. 283-334.
   ISBN 963-641-702-4 : 1120,- Ft


 221722 - EU különgyűjtemény
 221723 - EU különgyűjtemény

 327                      200023307
 L 12
 Laczkóné Tuka Ágnes
   A "kis Európától" a tizenkettek közösségéig : Az
 Európai Parlament politikai csoportjai és az Európai
 közösségek bővítése / Laczkóné Tuka Ágnes. - Pécs :
 JPTE Európa Közp., 1999. - 286 p. ; 23 cm. - (Studia
 Europaea, ISSN 1419-1458 ; 4.)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-641695-8 fűzött : 1008,- Ft
 *European Economic Community
 *European Union
 *Európai Parlament
 327(4-672)(091)"1949/199"
 327.39(4-672)(091)"1949/199"
 341.232(4-672)(091)"1949/199"


 221721 - EU különgyűjtemény

 338                      200023306
 E 96
   Az Európai Unió gazdaság- és társadalompolitikájáról
 : válogatott tanulmányok / szerk. Muráth Ferencné ;
 [írták Elmar Altvater et al.] ; [ford. Baka Zoltán et
 al.]. - Pécs : JPTE Európa Közp., 1999. - 238 p. ; 23
 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458 ; 2.)
   Bibliogr. a jegyzetekben és a tanulmányok végén
   ISBN 963-641-696-6 fűzött : 896,- Ft
 *European Union
 338.2(4-672)(082)
 304(4-672)(082)
 336.7(4-672)(082)


 221720 - EU különgyűjtemény

 327                      200023305
 E 91
   Értékek, érdekek és szakpolitikák az Európai Unióban
 : tanulmányok / szerk. Andrássy György. - Pécs : JPTE
 Európa Közp., 1999. - 364 p. ; 23 cm. - (Studia
 Europaea, ISSN 1419-1458 ; 7.)
   Bibliogr. a jegyzetekben
   ISBN 963-641-693-1 fűzött : 1120,- Ft
 *European Union
 327(4-672)(082)


 221719 - EU különgyűjtemény

 325                      200023304
 Cs 58
 Cseresnyés Ferenc
   Menekültpolitika és menedékjog az Európai Unióban :
 (1990-1999) / Cseresnyés Ferenc. - Pécs : JPTE Európa
 Közp., 1999. - 142 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN
 1419-1458 ; 3.)
   Bibliogr. p. 139-142.
   ISBN 963-641-694-X fűzött : 800,- Ft
 *European Union
 325.254.4(4-672)(082)"1990/1999"
 341.43(4-672)(082)"1990/1999"
 331.556.4(4-672)(082)"1990/1999"


 221718 - EU különgyűjtemény

(KÖLCSÖNÖZHETŐ) 222031 - EU
 különgyűjtemény;960,- Ft
 
 200
 V 25
   A vallások és az európai integráció. - Budapest :
 Balassi : M. Pax Romana Fórum, 2000-. - 24 cm. - (Pax
 Romana könyvek, ISSN 1586-1287)
   A 2. kötetet kiad. a Balassi Kiadó, a Magyar Pax
 Romana és az Országos Főrabbi Hivatala
   ISBN 963-506-363-6*
 261.6
 327.39(4-672)
 061.3(439Budapest)"2000"
 
   2. / szerk. Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb.
 - cop. 2000 ([Budapest] : László és Tsa.). - 256 p.
   A 2000. május 17-18. között Budapesten tartott
 konferencia előadásainak szerkesztett anyaga.
 - Bibliogr. a jegyzetekben. - Rend. a Magyar Pax Romana
 Fórum
   ISBN 963-506-387-3 fűzött : 960,- Ft
 Glózer Rita (szerk.)
 Hamp Gábor (szerk.)
 Horányi Özséb (1942) (szerk.)
 Magyar Pax Romana Fórum (rend.)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 222351 - EU
 különgyűjtemény;1560,- Ft
 
 323
 S 27
   Schengen : a magyar - magyar kapcsolatok az uniós
 vízumrendszer árnyékában / [szerk. Tóth Judit].
 - Budapest : Lucidus K., 2000 ([Budapest] : Oliton
 Kft.). - 271 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek,
 ISSN 1585-3144)
   Bibliogr.: p. 257-270.
   ISBN 963-85954-9-3 fűzött : 1560,- Ft
 Tóth Judit (szerk.)
 323.15(=945.11)
 347.176(439)"199"
 341.234(=945.11)(100)
 327.39(4-672)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 222630 - EU
 különgyűjtemény;3184,- Ft
 
 338
 B 95
 Buday-Sántha Attila
   Agrárpolitika - vidékpolitika : a magyar
 agrárgazdaság és az Európai Unió / Buday-Sántha Attila.
 - Budapest : Dialóg Campus ; Pécs : [s.n.], 2001
 (Pécs). - 463 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus
 szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia regionum, ISSN
 1419-4899)
   Bibliogr.: p. 455-463.
   ISBN 963-9123-35-8 kötött : 3184,- Ft
 Buday-Sántha Attila (1941)
 Sántha Attila, Buday- --> Buday-Sántha Attila (1941)
 *European Union
 338.43(439)(4-672)"2000"
 63(439)(4-672)"2000"
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 222935 - EU
 különgyűjtemény;4659,- Ft
 
 339
 L 86
 Lőrincné Istvánffy Hajna
   Pénzügyi integráció Európában / Lőrincné Istvánffy
 Hajna. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001 ([Budapest] :
 Akad. Ny.). - 547 p. ; 24 cm
   Bibliogr.: p. 544-[548].
   ISBN 963-224-568-7 fűzött : 4659,- Ft
 Lőrincné Istvánffy Hajna (1943)
 Istvánffy Hajna, Lőrincné --> Lőrincné Istvánffy Hajna
 (1943)
 339.7(4-672)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 223126 - EU
 különgyűjtemény;3040,- Ft
 
 800
 E 58
   English course on the European Union / Budai György
 [et al.]. - [Budapest] : Paginarum, 2001 ([Dabas] :
 Dabas-Jegyzet). - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai
 nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
   ISBN 963-9133-68-X fűzött : 3040,- Ft
 Budai György (közrem.)
 *European Union
 802.0(078)=20=945.11(4-672)


 (KÖLCSÖNÖZHETŐ) 223469 - EU
 különgyűjtemény;1344,- Ft, (KÖLCSÖNÖZHETŐ)
 223470 - EU különgyűjtemény;1344,- Ft
 
 327
 B 19
 Balázs Péter
   Európai egyesülés és modernizáció / Balázs Péter.
 - Budapest : Osiris, 2001 ([Budapest] : Books in
 Print). - 353 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai
 Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 341-347.
   ISBN 963-389-045-4 fűzött : 1344,- Ft
 Balázs Péter (1941)
 *European Union
 327.39(4-672)
 339.923(4-672)
 327(439)
 338(439)
 


 (KÖLCSÖNÖZHETŐ) 223903 - EU
 különgyűjtemény;352,- Ft, (KÖLCSÖNÖZHETŐ)
 223904 - EU különgyűjtemény;352,- Ft, (KÖLCSÖNÖZHETŐ) 223905 - EU különgyűjtemény;352,- Ft,
 (KÖLCSÖNÖZHETŐ) 223906 - EU
 különgyűjtemény;352,- Ft
 
 339
 H 65
 Hetényi Géza
   Az Európai Unió támogatási politikája / írta Hetényi
 Géza, Stelbaczky Tibor, Zalai Csaba. - [Budapest] :
 Press Publica, [2001]. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó
 világ, ISSN 1219-5235 ; 42.). (Az Európai Unió a
 változó világban, ISSN 1586-0000)
   Bibliogr.: p. 127-128.
   ISBN 963-9001-62-7 fűzött : 352,- Ft
 Hetényi Géza (1972)
 Stelbaczky Tibor (1971)
 Zalai Csaba (1973)
 *European Union
 339.96(4-672)
 339.726(4-672)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 220654 - EU
 különgyűjtemény;600,- Ft
 
 327
 N 99
   A Nyugat-Európai Unió : a megalakulástól a
 megvalósulásig / [írták Dunay Pál et al ; [szerk. Dunay
 Pál, Gazdag Ferenc]. - Budapest : SVKI, 1994. - 188,
 [1] p. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 185-188.
   ISBN 963-8117-192 fűzött : 600,- Ft
 Dunay Pál (szerk.)
 Gazdag Ferenc (szerk.)
 *European Union
 *Nyugat-Európai Unió
 327(4-672)(082)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 220655 - EU
 különgyűjtemény;1200,- Ft
 
 341
 E 96
   Az Európa Tanács : 1949-1999 : tanulmányok -
 dokumentumok / [szerzők: Martonyi János et al.] ;
 szerk. Gazdag Ferenc, Kovács Péter. - Budapest : SVKI,
 1999. - 216 p. ; 20 cm
   Készült a Külügyminisztérium és az Országgyűlés
 Külügyi Hivatalának támogatásával a Stratégiai és
 Védelmi Kutatóintézet kiadásában
   ISBN 963-8117-63 x fűzött : 1200,- Ft
 Gazdag Ferenc (szerk.)
 Kovács Péter (szerk.)
 *Európa Tanács
 341.176(4)
 


 (KORLÁTOZOTT IDEIG KÖLCSÖNÖZHETŐ) 224019 - EU
 különgyűjtemény;3040,- Ft
 
 800
 E 96
   Die Europäische Union : deutscher Kursbuch / [Ary
 Ildikó et al.]. - [Budapest] : Paginarum, cop. 2001.
 - 131 p. : ill. ; 29 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat,
 ISSN 1585-0250)
   ISBN 963-9133-97-3 fűzött : 3040,- Ft
 Ary Ildikó (közrem.)
 *European Union
 803.0(078)=945.11:327.39(4-672)
 


 (KÖLCSÖNÖZHETŐ) 224174 - EU
 különgyűjtemény;472,- Ft
 
 327
 Sz 99
 Szűrös Mátyás
   Nemzetpolitika és csatlakozás : az integráció
 kérdései / Szűrös Mátyás. - Budapest : Szenci Molnár
 Társ., 2001. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó
 Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 7.)
   ISBN 963-250-029-6 fűzött : 472,- Ft
 Szűrös Mátyás (1933)
 *European Union
 *Magyarország
 327.39(4-672)"199"
 323.1(=945.11)"199"
 


 (KORLÁTOZOTT IDEIG KÖLCSÖNÖZHETŐ) 224505 - EU
 különgyűjtemény;1360,- Ft
 
 347
 T 28
 Tanka Endre
   Megmaradásunk, a föld : magyar földtörvény és
 európai uniós integráció / Tanka Endre. - Budapest :
 Kairosz, 2001 (Budapest). - 196 p. ; 20 cm
   Bibliogr.: p. 176-178. és a jegyzetekben
   ISBN 963-9302-86-4 fűzött : 1360,- Ft
 Tanka Endre (1940)
 347.235(439)
 347.235(4-672)
 


 (KORLÁTOZOTT IDEIG KÖLCSÖNÖZHETŐ) 224500 - EU
 különgyűjtemény;1360,- Ft
 
 327
 E 96
   Az európai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól
 1945-ig / szerk. J. Nagy László és Kövér Lajos.
 - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2000 (Szeged). - 173 p.
 ; 22 cm. - (Szegedi Európa tanulmányok. Dokumentumok,
 ISSN 1585-4973 ; 3.)
   ISBN 963-9184-11-X fűzött : 1360,- Ft
 Nagy László, J. (1945) (szerk.)
 Kövér Lajos (szerk.)
 327.39(4)"15/19"(093)
 930.85(4)"15/19"(093)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 224523 - EU
 különgyűjtemény;3315,- Ft
 
 502
 E 96
   Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása
 / [szerzők Horváth Zsuzsanna et al.]. - 2. átd. kiad.
 - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001 ([Budapest] :
 ETO-Print). - 623 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi
 kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 8.)
   Bibliogr.: p. 618-[624].
   ISBN 963-224-583-0 fűzött : 3315,- Ft
 Horváth Zsuzsanna (1931) (közrem.)
 *European Union
 504.06(4-672)
 349.6(4-672)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 224720 - EU
 különgyűjtemény;1984,- Ft
 
 333
 H 86
 Horváth Gyula
   Regionális támogatások az Európai Unióban / Horváth
 Gyula. - Budapest : Osiris, 2001. - 357 p. : ill.,
 részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai
 Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 287-294.
   ISBN 963-379-958-9 fűzött : 1984,- Ft
 Horváth Gyula (1951)
 *European Union
 332.1(4-672)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 224941 - EU
 különgyűjtemény;3600,- Ft
 
 331
 E 96
   Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a
 jogközelítés folyamatában / szerk. Kiss György ; [írta
 Bankó Zoltán ... et al.]. - Budapest : Osiris, 2001
 ([Budapest] : Osiris). - 847 p. ; 24 cm.
 - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508).
 (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
   A hivatkozott közösségi jogszabályok angol nyelven
 is. - Bibliogr.: p. 539-550.
   ISBN 963-379-960-0 kötött : 3600,- Ft
 Kiss György (1953) (szerk.)
 Bankó Zoltán (közrem.)
 349.2(4-672)
 349.2(439)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 224502 - EU
 különgyűjtemény;1080,- Ft, (KÖLCSÖNÖZHETŐ)
 224503 - ;1080,- Ft
 
 336
 N 30
 Nagy Zoltán
   Az Európai Unió költségvetése / Nagy Zoltán.
 - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 128 p. ; 25 cm
   A borítón számozási adatként: 3. - Bibliogr.: p. 128.
   fűzött : 1080,- Ft
 Nagy Zoltán (1957)
 *European Union
 336.12(4-672)(075.8)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 225876 - EU
 különgyűjtemény;2400,- Ft, (KORLÁTOZOTT IDEIG
 KÖLCSÖNÖZHETŐ) 225877 - EU
 különgyűjtemény;2400,- Ft
 
 325
 M 63
   Migráció és Európai Unió / [szerk. Lukács Éva,
 Király Miklós] ; [közread. a] Szociális és Családügyi
 Minisztérium. - Budapest : Szociális és Családügyi
 Min., 2001 (Budapest). - 477 p. ; 25 cm
   Bibliogr.: p. 439-451.
   ISBN 963-00-6654-8 kötött : 3000,- Ft
 Lukács Éva (szerk.)
 Magyarország (közread.)
 Király Miklós (szerk.)
 migráció
 325.1(4-62)
 325.1(439)"199/200"
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 225880 - EU
 különgyűjtemény;1200,- Ft, (KÖLCSÖNÖZHETŐ)
 225881 - EU különgyűjtemény;1200,- Ft
 
 323
 A 79
 Arató Krisztina
   Szociális párbeszéd az Európai Unióban / Arató
 Krisztina. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 182 p. ; 24
 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ;
 10.)
   Bibliogr.: p. 165-179.
   ISBN 963-9149-60-8 fűzött : 1500,- Ft
 Arató Krisztina (1969)
 *European Union.
 323.382(4-62)
 331.105(4-62)
 316.334.3(4-62)
 316.48(4-62)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 225893 - EU
 különgyűjtemény;2312,- Ft
 
 350
 T 67
 Torma András
   Európai közigazgatás : régiók, önkormányzatok
 / Torma András. - [Budapest] : Virtuóz, 2001. - 248 p.
 ; 25 cm
   Bibliogr.: p. 244-248.
   ISBN 963-00-7929-1* kötött : 2980,- Ft
 Torma András
 *European Union.
 353(4-62)
 352(4-62)
 341.17(4-62)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 227910 - EU
 különgyűjtemény;3224,- Ft
 
 333
 I 29
 Illés Iván
   Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón :
 átalakulás, integráció, régiók / Illés Iván. - Budapest
 [etc.] : Dialóg Campus : Dialóg Campus ; Pécs : Dialóg
 Campus, 2002, 2002 (Pécs). - 362 p. : ill., térk. ; 25
 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986).
 (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és
 települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 19.)
   Bibliogr.: p. 359-362.
   ISBN 963-8575-63-8 kötött : 3980,- Ft
 Illés Iván (1942)
 *Európai Unió
 338.1(4-191.2)(4-12)"199/200"
 332.1(4-12)
 911.6(4-12)
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 227434 - EU
 különgyűjtemény;2413,- Ft, (KORLÁTOZOTT IDEIG
 KÖLCSÖNÖZHETŐ) 227433 - EU
 különgyűjtemény;2413,- Ft
 
 327
 M 60
 Mezei Géza
   Helyreállított Európa : Európa-építés és
 egységstratégiák a Marshall-tervtől a Nizzai
 Szerződésig / Mezei Géza. - Budapest : Osiris, 2001
 (Gyula). - 343 p. ; 25 cm. - (Magyarország az Európai
 Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 329-336.
   ISBN 963-389-204-X kötött : 2980,- Ft
 Mezei Géza
 327.39(4-62)"1945/2000"
 940"1945/2000"
 


 (SEGÉDKÖNYVTÁR / CSAK HÉTVÉGÉRE) 227435 - EU
 különgyűjtemény;2414,- Ft
 
 327
 H 88
 Horváth Jenő
   Az európai integráció története napról napra,
 1945-2000 : kronológia / Horváth Jenő. - Budapest :
 Osiris, 2001 (Budapest). - 270 p. ; 24 cm.
 - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 247-249.
   ISBN 963-389-203-1 fűzött : 2980,- Ft
 Horváth Jenő (1941)
 327.39(4-62)(0:930.24)
 940"1945/2000"(0:930.24)
 


 (KORLÁTOZOTT IDEIG KÖLCSÖNÖZHETŐ) 227440 - EU
 különgyűjtemény;1037,- Ft
 
 341
 F 20
 Farkas Ákos
   Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban
 / Farkas Ákos. - Budapest : Osiris, 2001 (Budapest).
 - 121 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban,
 ISSN 1585-1508)
   Bibliogr.: p. 117-121.
   ISBN 963-389-199-X fűzött : 1037,- Ft
 Farkas Ákos
 *European Union
 341.4(4-62)